ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 13/04/2012

    Resmi Gazete Sayısı : 28263

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görevli Devlet memurlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre disiplin amiri ve üst disiplin amirleri ek-1'de yer alan listede gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Orman Çiftliği Müdürü yürütür.

    EK-1

    ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ

    SIRA No.SIRA No. BİRİMLER VE PERSONELİBİRİMLER VE PERSONELİ DİSİPLİN AMİRİDİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİÜST DİSİPLİN AMİRİ

    11 AOÇ MüdürüAOÇ Müdürü BakanBakan    

    22 AOÇ Müdür YardımcısıAOÇ Müdür Yardımcısı AOÇ MüdürüAOÇ Müdürü    

    33 Birim MüdürleriBirim Müdürleri AOÇ Müdür YardımcısıAOÇ Müdür Yardımcısı AOÇ MüdürüAOÇ Müdürü

    44 Diğer PersonelDiğer Personel Birim MüdürleriBirim Müdürleri AOÇ Müdür YardımcısıAOÇ Müdür Yardımcısı

    Mevzuat Kanunlar