SAVUNMA SANAYİİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

    Savunma Sanayii Uzmanlığı Yönetmeliği

    Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 17/04/2012

    Resmi Gazete Sayısı : 28267

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Savunma Sanayii Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile uzmanlığa atanma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    (2) Bu Yönetmelik, Savunma Sanayii Müsteşarlığında istihdam edilecek Savunma Sanayii Uzmanları ile Savunma Sanayii Uzman Yardımcılarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Milli Savunma Bakanını,

    b) Birim Amiri: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Daire Başkanları ile I. Hukuk Müşavirini,

    c) Giriş Sınavı: Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

    ç) Komisyon: Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Komisyonunu,

    d) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

    f) Kurul: Uzmanlık Yeterlik Sınav Kurulunu,

    g) Müsteşar: Savunma Sanayii Müsteşarını,

    ğ) Müsteşarlık: Savunma Sanayii Müsteşarlığını,

    h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

    ı) PEDB: Personel ve Eğitim Daire Başkanlığını,

    i) Tez Danışmanı: Savunma Sanayii Uzman Yardımcılarının uzmanlık tezlerini hazırlamaları sürecinde uzman yardımcılarına rehberlik yapan uzmanı,

    j) Uzman: Savunma Sanayii Uzmanını,

    k) Uzmanlık Tezi: Savunma Sanayii Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

    l) Uzman Yardımcısı: Savunma Sanayii Uzman Yardımcısını,

    m) Yeterlik Sınavı: Uzmanlık Yeterlik Sınavını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

    Giriş Sınavı

    Madde 4 - (1) Müsteşarlıkta görevlendirilecek uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Müsteşarlıkça uygun görülecek tarihlerde sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile alınırlar.

    (2) Giriş sınavına ilişkin işlemler, PEDB tarafından yürütülür.

    Giriş sınavı duyurusu

    Madde 5 - (1) Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadro sayısı ve sınıfı, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri ve taban puanları, yabancı dil puanı, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı ile son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanır ve ayrıca Müsteşarlığın internet sitesinde duyurulur.

    (2) Müsteşarlık ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir.

    Giriş sınavına başvuru şartları

    Madde 6 - (1) Uzman yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir:

    a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

    b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ve mühendislik fakültelerinin Müsteşarlığın ihtiyacına göre belirlenen bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

    ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS'den, giriş sınav duyurusunda belirtilen puan türü ya da türlerinden en az seksen beş puana sahip olmak,

    d) Son iki yıl içerisinde KPDS'denİngilizce alanında asgari (B) seviyesinde puana veya ÖSYM tarafından dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

    Başvuru şekli ve gerekli belgeler

    Madde 7 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyenler Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet sitesinden temin edecekleri iş başvuru formuna;

    a) T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yurtdışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kurulu denklik belgesinin aslını veya Müsteşarlıkça onaylı örneğini,

    c) KPSS sonuç belgesi aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısını,

    ç) Yabancı dil seviyesini gösterir belgenin aslını veya Müsteşarlıkça onaylı örneğini,

    d) Özgeçmişini,

    e) İki adet vesikalık fotoğrafı

    eklerler.

    (2) Birinci fıkradaki belge ve beyanların örnekleri, asılları ibraz edilmek kaydıyla, PEDB tarafından onaylanabilir.

    (3) Birinci fıkradaki belge ve beyanların, en geç sınav duyurusunda belirtilen tarih ve saatte PEDB'yeşahsen veya giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde posta veya internet üzerinden teslim edilmesi şarttır.

    Giriş sınavına çağrı

    Madde 8 - (1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) giriş sınavına çağrılır.

    (2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları ve KPSS puanları Müsteşarlıkta ve Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.

    (3) Kimlik bilgileri, sınavın tarihi, saati ve yerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi sınav tarihinden en az on beş gün önce sınava katılmaya hak kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya kazananlara elden teslim edilir. Giriş belgesi olmayan adaylar, sınava alınmaz.

    (4) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

    Komisyon

    Madde 9 - (1) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması giriş sınavı komisyonu tarafından yapılır.

    (2) Komisyon, müsteşar veya müsteşarın görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında yedi asil ve üç yedek üyeden oluşur.

    (3) Personel ve Eğitim Daire Başkanı, komisyonun doğal (asil) üyesidir. Diğer asil ve yedek üyeler müsteşar yardımcıları, birim amirleri ve uzmanlar ile gerektiğinde yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından müsteşar tarafından seçilir.

    (4) Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır. Başkanın katılmadığı durumlarda, komisyonun oluşumuna ilişkin müsteşarlık onayındaki sıralamaya göre asil üyelerden biri komisyona başkanlık eder.

    (5) Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılmamaları halinde yedek üyeler müsteşarlık onayındaki sıralamaya göre komisyona katılırlar.

    (6) Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

    (7) Komisyonun sekretarya hizmetleri PEDB tarafından yürütülür.

    Giriş sınavının yapılması ve değerlendirilmesi

    Madde 10 - (1) Sözlü sınav, adayların;

    a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

    b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

    c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

    ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

    d) Genel yetenek ve genel kültürü,

    e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

    yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

    (2) Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

    Giriş sınavı sonuçları

    Madde 11 - (1) Başarı puanı, sözlü sınav sonucunda alınan puandır.

    (2) Komisyonca, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenerek tutanağa bağlanır.

    (3) Sınav duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek aday tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.

    (4) İhtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirlenmiş ise bu belirleme göz önünde bulundurulmak suretiyle asıl ve yedek listeler oluşturulur.

    (5) Belirtilen kontenjanlarda aday başarılı olamamış ise, Müsteşarlık, bu bölümler arasında, ihtiyaca göre düzenleme yapabilir.

    (6) Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

    (7) Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanların veya göreve başladıktan sonra, ölüm, istifa veya nakil hallerinde, başarı listesine göre yedek listeden aday çağrılabilir.

    (8) Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay süreyle geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

    (9) Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

    (10) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

    Giriş sınavı sonuçlarının duyurulması

    Madde 12 - (1) Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilerek, asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak bildirilir.

    (2) Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavı sonuçlarının ilanını izleyen altı ay içinde talepleri halinde ilgililere iade edilir.

    Uzman yardımcılığına atanma

    Madde 13 - (1) Giriş sınavını kazananlar;

    a) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

    b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

    c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    ile birlikte PEDB'ye başvurmaları gerekir.

    (2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz.

    (3) Giriş sınavını kazananlardan, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Uzmanlığa Atama

    Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

    Madde 14 - (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan program çerçevesinde eğitime tabi tutulurlar.

    (2) PEDB tarafından diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle uzman yardımcıları için üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde yetiştirme ve gelişim planı hazırlanır ve müsteşarlık makamı onayına sunulur. Yetiştirme ve gelişim planının uygulanması sürecinde uzman yardımcılarına, uzmanlar arasından görevlendirilen bir danışman rehberlik eder.

    (3) Uzman yardımcıları, Müsteşar onayı ile Müsteşarlığın görev alanı ile ilgili konularda uygun görülecek bir program kapsamında görevlendirilirler.

    (4) Uzman yardımcıları, programın bitimini takip eden otuz gün içinde, görev sonuç raporlarını birim amirleri vasıtasıyla PEDB'ye gönderirler.

    Tez konusunun belirlenmesi

    Madde 15 - (1) PEDB tarafından diğer birimlerin görüşleri de alınarak kurumun ihtiyaçlarına göre tez konuları listesi oluşturulur ve Müsteşarlıkta yayımlanır. Uzman yardımcısı, Müsteşarlığın görev ve sorumluluk alanlarına uygun tez konusu başlıklarını tez listesinde yer almak üzere birim amiri vasıtası ile PEDB'ye iletebilir.

    (2) Birim amirleri ile koordine edilerek, söz konusu liste her yıl Ocak ayında PEDB tarafından güncellenir.

    (3) Adaylıkta geçen süre dahil, iki fiili hizmet yılını (aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere) tamamlayan uzman yardımcısı, tez listesinde yer alan konular arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre belirler, uzmanlık tez konusunu ve uzmanlıkta en az beş senesini dolduran uzmanlar arasından bir tez danışmanını belirleyerek birim amirine bildirir. Uzmanlık tez konusunun ve tez danışmanlarının, birim amirleri ve bağlı oldukları müsteşar yardımcısı tarafından uygun görülmeleri esastır. Uygun görülen tez konusu ve tez danışmanı birim amiri tarafından PEDB'ye bildirilir.

    (4) Tez konusunun Müsteşarlığın görev alanıyla ilgili olması ve Müsteşarlıkta veya başka bir kurum ve kuruluşta daha önce uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka ad altında içerik ve sonuçları açısından benzer tarzda incelenip savunulmamış olması esastır.

    (5) PEDB tarafından uzmanlık tez konuları ve tez danışmanları müsteşarlık makamının onayına sunulur ve onaylanan uzmanlık tez konuları ve tez danışmanları uzman yardımcılarına bildirilir.

    (6) Tez konusunun Müsteşarlık tarafından uygun bulunmaması halinde uzman yardımcısı, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde birim amirinin önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde onay mercii tarafından yeni bir tez konusu re'sen belirlenir.

    (7) Tez konusu uygun bulunan adayın, tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda tez danışmanının onayı, değiştirme isteğinin gerekçesi ile yeni tez konusunu belirten dilekçesi üzerine tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde tez konusu Müsteşarlıkça değiştirilebilir.

    Uzmanlık tezinin hazırlanması

    Madde 16 - (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini müteakip en geç bir yıl içerisinde ilgili mevzuata göre hazırlanır.

    (2) Uzmanlık tezinin hazırlanması safhasında tez danışmanı, uzman yardımcısına rehberlik eder ve tezin, tez yazmanın akademik usul ve esaslarına, mevzuata, seçilen konunun mahiyetine, Müsteşarlığın görev sahası ile ilgili hususlara ve onaylanan tez konusuna uygunluğunu temin eder ve tavsiyelerde bulunur.

    (3) Uzmanlık tezleri, tez danışmanı gözetiminde, kendi görüş ve değerlendirmelerini içerecek şekilde ve bilimsel esaslara ve çalışma etiğine uygun olarak hazırlanır.

    Uzmanlık tezinin teslimi

    Madde 17 - (1) Uzman yardımcıları, hazırladıkları tezlerini, belirtilen süre içinde birim amirine teslim ederler.

    (2) Tez danışmanı ve birim amiri tezin tesliminden sonra otuz gün içerisinde uzmanlık tezini inceleyerek bir değerlendirme raporu hazırlarlar. Yeterlik sınav kuruluna sunulmaya uygun bulunan uzmanlık tezi, değerlendirme raporu ile birlikte yedi nüsha olarak, birim amiri tarafından PEDB'ye gönderilir.

    Tezin değerlendirilmesi ve savunulması

    Madde 18 - (1) PEDB, uzmanlık tezlerini ve tezlere ilişkin raporları, en geç on beş gün içerisinde kurul üyelerine teslim eder. Kurul, iki ay içerisinde uzmanlık tezini inceler ve uzman yardımcısını, bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tezini savunmak üzere davet eder.

    (2) Kurul üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar ve tutanak altına alır. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Uzmanlık tezi değerlendirmede başarısız anlamda kullanılan oyun gerekçeli olması şarttır.

    (3) Tezin başarısız bulunması veya süresi içinde tezin sunulmaması halinde, kurul tarafından tezde tespit edilen eksiklikler yazılı olarak bildirilir ve uzman yardımcısına tezini düzeltmesi veya yeni bir tez hazırlaması ya da tezini sunması için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Düzeltilen veya yeniden hazırlanan tez aynı usule tabidir.

    (4) Kurul tarafından, tezi ve savunması yeterli bulunduğu halde tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak tezini teslim eder.

    Yeterlik Sınav Kurulu

    Madde 19 - (1) Yeterlilik sınavı, yeterlilik sınav kurulu tarafından yapılır.

    (2) Kurul, müsteşar veya müsteşarın görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında yedi asil ve en az üç yedek üyeden oluşur. Personel ve Eğitim Daire Başkanı ile yeterlik sınavına girecek olan uzman yardımcısının birim amiri kurulun doğal (asil) üyesi olup, diğer üyeler müsteşar tarafından birim amirleri ve uzmanlar ile gerektiğinde yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilir. Birim amiri aynı zamanda kurulun üyesi ise yedek üyeler müsteşarlık onayındaki sıralamaya göre kurulda görevlendirilir.

    (3) Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Başkanın katılmadığı durumlarda, kurulun oluşumuna ilişkin müsteşarlık onayındaki sıralamaya göre asil üyelerden biri kurula başkanlık eder.

    (4) Asil üyelerin herhangi bir nedenle kurula katılmamaları halinde, yedek üyeler, müsteşarlık onayındaki sıralamaya göre kurula katılırlar.

    (5) Kurulun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

    (6) Kurul, adayın tezini tez jürisi olarak değerlendirir.

    (7) Kurulun sekretarya hizmetleri PEDB tarafından yürütülür.

    Yeterlik sınavı ve değerlendirme

    Madde 20 - (1) Uzmanlık tezi kabul edilen ve aylıksız izin, toplamı üç ayı hastalık ve refakat izni hariç en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

    (2) Yeterlik sınavı, yeterlik sınav kurulu tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek bir tarihte yazılı şeklinde yapılır.

    (3) Yeterlik sınavı, aşağıda belirtilen konulardan yapılır:

    a) Savunma ve güvenlik,

    b) Savunma tedarik sistemi,

    c) Güncel Türkiye ve uluslararası savunma sanayii,

    ç) Savunma sanayii mevzuatı,

    d) Proje, sözleşme, tedarik zinciri, lojistik, sanayileşme, kalite-test ve sertifikasyon, teknoloji yönetimi gibi program yönetimine ilişkin konular,

    e) Müsteşarlığın görevleri, teşkilat yapısı, iç düzenleyici belgeler, personel ve protokol uygulamaları,

    f) İhtiyaç duyulması halinde, sınavdan en az iki ay önce Müsteşarlıkça tespit edilip bildirilecek diğer konular.

    (4) Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıralanarak bu hususta hazırlanan isim listesi PEDB'ye gönderilir.

    (5) Kurul tarafından tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

    Uzmanlığa atama

    Madde 21 - (1) Uzman yardımcıları;

    a) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

    b) Müsteşarlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi

    kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, son iki yıl içerisine KPDS'denİngilizce alanında asgari (B) seviyesinde veya ÖSYM tarafından dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etme şartına bağlıdır.

    Başarısızlık hali

    Madde 22 - (1) Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Müsteşarlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Eğitim

    Madde 23 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları uygun görülecek zamanlarda eğitim programlarına alınır.

    (2) Eğitimler Müsteşarlık çalışanları tarafından verilebileceği gibi, ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu görevlileri ile gerçek veya tüzel kişilerden de faydalanılabilir.

    (3) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

    Kariyer dışı uzman atanamayacağı

    Madde 24 - (1) Uzman yardımcılığı safhası geçirilmeden uzman kadrosuna meslek dışından atama yapılamaz.

    Yeniden atanma

    Madde 25 - (1) Uzmanlıktan ayrılanların yeniden uzman kadrosuna atanma talepleri, Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde yerine getirilir.

    Yetki

    Madde 26 - (1) Müsteşarlık, bu Yönetmelikte yer alan konularla ilgili olarak alt düzenleyici işlemleri yapmaya yetkilidir.

    Geçiş hükümleri

    Geçici Madde 1 - (1) 2/11/2011 tarihinden önce uzmanlıktan Daire Başkanlığı kadrolarına atanmış olanlar, görevlerinin sona ermesi halinde savunma sanayii uzmanı kadrolarına atanırlar.

    (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzman yardımcıları kadrolarında bulunanların yeterlik sınavları ve ilgili uzmanlık kadrolarına atanmaları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

    Yürürlük

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşar yürütür.

    Mevzuat Kanunlar