BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI SANATKAR, MÜTEHASSIS, HİZMETLİ VE STAJYERLERİNE VERİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 37

    Kabul Tarihi: 20/07/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/07/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10565

    Madde 1 - Belediye Opera ve Tiyatroları Sanatkar, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerine, Devlet Tiyatroları Kuruluşu hakkındaki 5441 sayılı kanunun 7 ve 6629 sayılı kanunla değiştirilen 8 inci maddelerinde yazılı esaslar ve aynı kanunun 7244 sayılı kanunla değiştirilen 10 uncu maddesinde belirtilmiş olan hadler dahilinde ücret verilir.

    Ancak, Belediye Meclisleri; bahsi geçen sanatkar, mütehassıs hizmetli ve stajyerler için mezkur değişik 10 uncu maddede gösterilen asgari hadlerden daha aşağı ücret tesbitine yetkilidirler.

    Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun neşrinden evvel İstanbul Belediyesi Tiyatroları ve Operası sanatkar, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerinde istihdam edilmiş olanların 01/03/1960 tarihinden sonraki ücretleri de 1 inci maddede yazılı esaslar dairesinde ödenir.

    Mevzuat Kanunlar