HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 155

    Kanun Kabul Tarihi: 12/12/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/12/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10682

    Madde 1- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./269.mad)

    Harita ve planlara ait amme hizmetine mahsus (Nirengi, nivelman, poligon, röper tesisleri gibi) işaretleri yerinden çıkaranlar, yerinden oynatanlar, tanınmaz hâle getirenler veya ilgili makamlardan müsaade almaksızın yerini değiştiren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

    Madde 2 - Mahalli idare amirleri ile köy muhtarları ve belediye başkanları bu işaretlerin kontrol ve muhafazası tedbirlerini almak, suçlular hakkında takibat yapılmak üzere zabıta ve savcılıkları ve gereği yapılmak üzere işaretler ile ilgili dairesini durumdan haberdar etmekle mükelleftirler.

    Madde 3 - Bu kanunun uygulanmasına ait esaslar, Milli Eğitim Bakanlığının ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mütalaası alındıktan sonra, Devlet Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü), Milli Savunma (Harita Genel Müdürlüğü), Tarım (Orman Genel Müdürlüğü), İçişleri, İmar ve İskan ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir talimatname ile tesbit olunur.

    Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar