MEMLEKETLERİNDE TÜRK TEBAASINDAN KAVANİN VE TEDABİRİ İSTİSNAİYEİ HARBİYEYİ REFETMİŞ OLAN DEVLETLERİN TÜRKİYE’DEKİ TEBAASINA MEVZU TEDABİRİNDE REFİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 477

    Kabul Tarihi: 12/04/1924

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 26/04/1924

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 69

    Madde 1 - Memleketlerinde Türkiye tebaası hakkında mevzu istisnai harb kavanin ve tedabirini refettiği tahakkuk eden veya edecek olan devletler tebaasının hali harb dolayısiyle Türkiye'de tabi tutulmuş oldukları istisnai harb kavanin ve tedabirinin bilmukabele refine Heyeti Vekile mezundur.

    Madde 2 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.

    Madde 3 - İşbu kanunun icrayı ahkamına Heyeti Vekile memurdur.

    Mevzuat Kanunlar