HER NEVİ FİDAN VE TOHUMLARIN MECCANEN TEVZİ VE DEVLET UHDESİNDE BULUNAN ARAZİNİN FİDANLIK İHDASI İÇİN ZİRAAT VEKALETİNE VE İDAREİ HUSUSİYELERE BİLABEDEL TEFFİZİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 682

    Kabul Tarihi: 02/12/1925

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 14/12/1925

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 244

    **02/05/2007 tarih ve 26510 S.R.G. de yayımlanan 26/04/2007 tarih ve 5637 sayılı kanunun 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.**

    Madde 1 - Ziraat Vekaletinin hariçten iştira ve tedarik edeceği veya vekalete merbut mekatip ve müessesatı ziraiyede yetiştirdiği her nevi köklü ve köksüz aşılı ve aşısız asma çubuklariyle müsmir ve gayri müsmir bilcümle eşçar ve nebatat ve istihsal olunan tohumlar, ziraat ve bağ ve bahçe tesis etmek isteyenlere meccanen tevzi olunur. Şu kadarki talipler tesis edecekleri bağ ve bahçe mahallerini şeraiti fenniyeye tevfikan ihzar eylediklerini mahalli ziraat memurlarına irae ve isbata mecburdurlar.

    Madde 2 - Devlet uhdesinde bulunupta Ziraat Vekaletine merbut müessesatı ziraiyeye lüzumu olduğu Ziraat Vekaletince taayyün eden arazi bila bedel vekaleti mezkureye veya idarei hususiyelere terk ve tahsis olunur.

    Madde 3 - Ziraat Vekaletine merbut darülharirlerden istihsal edilen ipek böceği tohumları erbabı ihtiyaca meccanen tevzi olunur. Erbabı ihtiyacı ziraat odaları tayin, oda bulunmıyan mahallerde belediye heyetleri takdir eder.

    Madde 4 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 5 - İşbu kanunun icrasına Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur.

    Mevzuat Kanunlar