TAKVİMDE TARİH MEBDEİNİN TEBDİLİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 698

    Kabul Tarihi: 26/12/1925

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/01/1926

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 260

    Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde resmi Devlet takviminde tarih mebdei olarak beynelmilel takvim mebdei kabul edilmiştir.

    Madde 2 - 1341 senesi kanunuevvelinin 31 inci gününü takip eden gün, 1926 senesi kanunusanisinin birinci günüdür.

    Madde 3 - Hicrii kameri takvim ötedenberi olduğu üzere ahvali mahsusada kullanılır. Hicrii kameri ayların mebdeini rasathane resmen tesbit eder.

    Madde 4 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 5 - İşbu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Mevzuat Kanunlar