MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTEDAVİL SERMAYE HALİNDE İSTİMALİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 968

    Kabul Tarihi: 27/01/1927

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1927

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 559

    Madde 1 - İstanbul'da bulunan Milli Matbaa ve şuabatı masarifi için her sene bütçelerine mevzu tahsisat, mütedavil sermaye olarak istimal olunur. Maarif Vekaletinin 1926 senei maliyesi bütçesinin (488) inci faslına mevzu tahsisatın tamamının da mütedavil sermaye şeklinde istimaline mezuniyet verilmiştir.

    Madde 2 - Mütedavil sermaye ile tedvir olunan muamelata mütaallik hesabat her senei maliye nihayetinde katı ve mütedavil sermaye miktarından istimal olunmıyan kısmı senei maliye nihayetinde iptal ve safi temettü bütçeye irat kaydedilir.

    Madde 3 - Mütedavil sermaye sarfiyatı Divanı Muhasebatın vizesine tabi değildir. İşbu sarfiyat hesabatı senei maliyenin hitamında Divanı Muhasebatça rüyet olunur.

    Madde 4 - Bu kanunun sureti tatbikı Maliye ve Maarif Vekaletlerince müştereken tanzim ve İcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik olunacak bir talimatname ile tayin olunur.

    Madde 5 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 6 - Bu kanunun ahkamını icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.

    Mevzuat Kanunlar