BEYNELMİLEL ERKAMIN KABULÜ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 1288

    Kabul Tarihi: 20/05/1928

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/05/1928

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 900

    Madde 1 - Devlet, vilayet, şehremaneti ve belediyeler gibi resmi devair ve müessesatın bilümum muamelatı tahririye ve hesabiyesinde beynelmilel rakamların kullanılması mecburidir.

    İşbu mecburiyetin efrat ve eşhası hususiye arasındaki muamelatta dahi tatbikını en kolay mahallerden başlamak suretiyle 1931 Haziranına kadar temine Hükümet mezundur.

    Madde 2 - Bu kanun 1 Haziran 1929 tarihinden muteberdir.

    Madde 3 - Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Mevzuat Kanunlar