UMUMİ MAHKEMELER VE KARAR HAKİMLERİ VE MUSTANTİKLERLE UMUMİ VE HUSUSİ KAZA SALAHİYETİNİ HAİZ MAKAMLAR ARASINDAKİ İHTİLAFIN HALLİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 1684

    Kabul Tarihi: 04/06/1930

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1930

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1516

    Madde 1 - Umumi mahkemeler, karar hakimleri ve müstantiklerle idare heyetleri ve sair kaza salahiyetini haiz makamlar arasında vazife ve salahiyet sebebiyle hadis olacak ihtilafların halli, Temyiz Mahkemesi Ceza Heyeti Umumiyesine aittir.

    Bu ihtilafın hallinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri cari olur.

    Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden müteberdir.

    Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Mevzuat Kanunlar