ÖĞRETİCİ VE TEKNİK FİLİMLERİN KONTROLÜ HAKKINDA NİZAMNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 29/07/1939 - 2/11597

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 10/02/1937 - 3122

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 08/08/1939 - 4279

    Madde 1 - Fertler ve her nevi müesseseler tarafından getirilen tamamı teknik ve öğretici filimlerin halka gösterilmesinde mahzur olmadığı "filimlerin ve filim senaryolarının kontroluna dair nizamname" nin üçüncü maddesinde gösterilen komisyonca kabul ve beyan edildiği takdirde bunların tamamı teknik ve öğretici mahiyette olup olmadıklarına Ankara ve İstanbul’da müteşekkil filim murakabe komisyonlarında perde üzerinde görülerek karar verilir.

    Madde 2 - Murakabe Komisyonu Ankara’da Genel Kurmay Reisliği ile Dahiliye ve Maarif ve İktisat ve Ziraat Vekaletleri nanıma tayin edilen beş zattan mürekkeptir.

    İstanbul’daki murakabe komisyonu da bu makamları temsil etmek üzere seçilecek birer azadan teşekkül eder.

    Filimin mahiyetine göre komisyonlarda temsil edilmiyen vekaletlerden gönderilecek birer memur da vaki olacak davet üzerine komisyonlara iltihak eder.

    Madde 3 - Komisyonlar adedi mürettebile toplanır ve ekseriyetle verilen karar muteber tutulur. Komisyonların kararları katidir.

    Madde 4 - Filimlerin tetkiki Ankara’da Dahiliye Vekilliğince ve İstanbul’da Valilikçe gösterilecek muayyen bir mahalde yapılır ve tetkik sırasında komisyon azalariyle zabıta mensuplarından başka kimse bulunmaz.

    Madde 5 - Öğretici ve teknik filimlerin muayenesini isteyenler Ankara’da Dahiliye Vekilliğine ve İstanbul’da Valiliğe bir istida ile müracaat ederler.

    Bu istidada :

    1 - Filimin adı, uzunluğu, genişliği

    2 - Yapanın ismi,

    3 - Hangi müessesenin yaptığı gösterilir.

    Bir de filimin metninin Türkçe’ye çevrilmiş hülasası - komisyonu teşkil eden azadan her birine birer aded olmak üzere-istidaya iliştirilir.

    Madde 6 - Filimin metninin Türkçe’ye çevrilmiş hülasalarının azaya kontrolün icrasından bir hafta evvel verilmiş olması lazımdır.

    Madde 7 - Ecnebi memleketlerden getirtilen tamamı öğretici ve teknik filimlerin kontrolü gümrük muayenesinden evvel yapılır. Filimler gümrükçe mühürlü olarak memur vedaatiyle tetkik edilecek mahalle getirilir ve komisyonca tetkik edildikten sonra aynı suretle gümrüğe iade olunur.

    Madde 8 - Kontrol neticesinde tamamı öğretici ve teknik mahiyette bulunduğuna karar verilen filimlerin evvelce verilen istidaya göre bu iş için tutulacak deftere sıra numarası ile kaydı yapılarak kararı yazılır ve ziri aza tarafından imza edilir.

    Bu suretle muamele tekemmül ettikten sonra Ankara’da Emniyet Umum Müdürlüğü ve İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü tarafından sahibine mühürlü ve imzalı müsaade vesikası verilir ve keyfiyet derhal gümrük idaresine vesair alakalı makam var ise oralara bildirilir.

    Madde 9 - Öğretici ve teknik filimlere ait bütün muameleler İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Filim Arşiv Bürosunda ve Ankara Emniyet Umum Müdürlüğünce yapılır.

    İstanbul’da kontrolü yapılan filimlerden Dahiliye Vekilliğine muntazaman malumat verilir.

    Madde 10 - Sinemalarda, esas filimler ile birlikte tamamı öğretici ve teknik bir filimin de behemehal gösterilmesi mecburidir.

    Madde 11 - Devlet daireleri tarafından memleket dahilinde yaptırılan veya hariçten getirilen tamamı öğretici ve teknik filimlerden münasip görülenler Hükümetçe sinemacılara meccanen verilebilir.

    Sinema sahipleri bunları esas filimlerle birlikte halka göstermeğe mecburdur. Bu mecburiyeti yapmayan sinema sahipleri hakkında kanunun dördüncü maddesine tevfikan ceza tatbik olunur.

    Madde 12 - 3122 sayılı kanuna istinaden kaleme alınmış ve Devlet Şurasınca görülmüş olan bu Nizamname hükümleri Resmi Gazete ile neşrolunduğu günün ertesinden itibaren yürümeğe başlar.

    Madde 13 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

    Mevzuat Kanunlar