YERLİ SINAİ MAMULATIN İŞARETLENMESİ HAKKINDA NİZAMNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 15/01/1940 - 2/12690

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 10/06/1930 - 1705

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 03/02/1940 - 4424

    Madde 1 - İcra Vekilleri Heyetince tayin ve ilan edilecek yerli mamul ve yarı mamul sınai mevaddın, yerine göre, üzerine, zarf ve ambalajlarına veya etiketlerine, kolaylıkla görülebilecek ve silinmiyecek şekilde ve kararnamesinde gösterilecek şartlar altında, (Türk malı) (Şekil 1) ibaresini ve tatbik bakımından bunun mümkün olmadığı hallerde, Türk malı ibaresinin kısa şekli olan (T.M.) (Şekil 2) remzini ve lüzum görüldüğü takdirde bunlara ilaveten ayrıca bir de milli alameti (Şekil 3) koymak mecburidir.

    (Ek fıkra: 10/08/1940 - 2/14166 K.) Kumaş kenarlarında dokuma veya işleme suretiyle konulacak olan (Türk malı) kelimeleri aynı büyüklükte harflerle ve (Şekil 1) de gösterilen çerçeve olmaksızın, yazılabilir.

    Madde 2 - Yukarıdaki madde hükümleri dairesinde alınacak İcra Vekilleri Heyeti kararları ile karar mevzuuna giren maddelerin stok miktarının alakalılar tarafından bir beyanname ile mahallin en büyük idare memuruna bildirilmesi mecburiyeti de vazolunabilir.

    Madde 3 - Üzerlerinde birinci maddeye göre ibare veya remiz ve milli alamet bulunmayan yerli sınai mevaddın memlekette satışı ve harice gönderilmesi memnudur.

    Madde 4 - Yabancı memleketlere gönderilecek mevaddın, yerine göre, üzerine, zarf ve ambalajlarına ve etiketlerine, birinci madde mucibince konulacak ibare veya remiz ve milli alamete ilaveten ayrıca yabancı bir dilde Türkiye'de imal edildiklerini gösterir bir ibare de yazılabilir.

    Madde 5 - İşbu Nizamname hükümleri dairesinde alınacak İcra Vekilleri Heyeti kararlarının yerine getirilip getirilmediği İktisat Vekaletinin salahiyetli memurları tarafından birinci madde mucibince tesbit ve ilan edilen maddelerin imal edildikleri, satıldıkları ve depo edildikleri yerlerde iş saatleri içinde normal mesaiyi ihlal etmiyecek şekilde mahallen tetkik ve murakabe edilir.

    Madde 6 - Teftiş ve murakabe neticesinde Nizamname hükümlerine muhalif bir vaziyet görüldüğü takdirde salahiyetli memur tarafından bir zabıt varakası tanzim edilerek 1705 sayılı kanun mucibince takibat yapılmak üzere mahallin Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi kılınır. Mezkur zabıt varakasının bir sureti 48 saat zarfında müessese sahip veya mümessiline tebliğ edilir ve bir sureti İktisat Vekaletine gönderilir.

    Madde 7 - İşbu Nizamname hükümleri dairesinde alınacak İcra Vekilleri Heyeti kararlarına muhalif harekette bulunanlar 1705 sayılı kanun hükümleri dairesinde cezalandırılırlar.

    Madde 8 - Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması hakkındaki 1705 sayılı kanuna dayanılarak tanzim ve Devlet Şurasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri neşri tarihinden itibaren on beş gün sonra yürümeğe başlar.

    Madde 9 - Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

    03/02/1940 tarih ve 4424 sayılı Resmi Gazeteye bakınız.

    Mevzuat Kanunlar