ENDÜSTRİYEL MAMULATIN MALİYET VE TOPTAN SATIŞ FİYATLARINI KONTROL VE TESBİTİ HAKKINDA NİZAMNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 30/03/1940 - 2/13147

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 08/06/1936 - 3003

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 09/04/1940 - 4480

    BİRİNCİ BÖLÜM : FİYATLARIN TESBİTİ

    Madde 1 - İktisat Vekilliğince endüstriyel mamulattan hangilerinin maliyet ve toptan satış fiyatlarının tesbit olunacağı tayin ve ilan edildikten sonra salahiyetli memurlar vasıtasiyle sınai müesseselerde icap eden tetkikat yaptırılır.

    Madde 2 - Tetkika memur edilen kimselere, müesseselerin müdür veya sahiplerine gösterilmek üzere, vazifelerini ve hüviyetlerini açıkça bildiren birer vesika verilir.

    Madde 3 - Tetkikat, müessesenin açık bulunduğu zamanlarda, işlerini ve çalışmalarını aksatmıyacak bir şekilde yapılır.

    Madde 4 - Maliyet ve toptan satış fiyatlarının tayin ve tesbiti için müesseselerde tetkik olunabilecek hususlar şunlardır:

    A - Müessese veya fabrikanın kuruluş planları ile tamir, tevsi, tadil ve tecdit hareketlerine esas olan plan ve vesikalar,

    B - Bina vaziyeti, makineler, tesisat, alet ve edevat ve yedekler,

    C - İptidai, yarı mamul ve mamul maddeler,

    Ç - İşçilik,

    D - Bütün hususiyetleri ve teferruatı ile işletme usulleri,

    E - Kayıt ve muhasebe sistemleri,

    F - Maliyet ve satış fiyatlarını tesbite medar olan her türlü kayıtlar, vesikalar, kar ve zarar hesapları, bilançolar,

    G - Satış teşkilatı,

    Ğ - Müessese bünyelerinin hususiyetlerine göre diğer lüzumlu noktalar.

    Madde 5 - İktisat Vekilliği yukarıdaki malümatı müesseselerden yazı ile dahi isteyebilir. Müesseseler, istenilen bu malümatı kayıtlara müstenit olarak ve konulan müddet içinde İktisat Vekilliğine göndermeğe mecburdurlar.

    Madde 6 - Müessese sahipleri, İktisat Vekilliği tarafından tetkikat icrasiyle tavzif edilen memurlara her türlü kolaylığı göstermeğe ve istedikleri malümat ve izahatı vermeğe ve yanlarında salahiyetli ve işe vakıf muhasip, mühendis veya memurlarını beraber bulundurmağa mecburdurlar.

    İKİNCİ BÖLÜM : İLAN

    Madde 7 - Yukarıki maddelerde gösterilen esaslar dahilinde yapılan tetkikler neticesinde tesbit olunacak fiyatlarla birlikte mamulatın cinslerine ve hususiyetlerine ve ticari teamüllere göre satışlarda en az ne miktarın toptan satış sayılacağı da tayin ve ilan olunur.

    Madde 8 - Toptan satış fiyat ve miktarları ilan edilirken bunların hangi tarihten itibaren tatbik olunacağı da açıkça bildirilir.

    Madde 9 - İstihsal merkezleri haricindeki toptan satış fiyatlarının tesbiti için merkezdeki fiyatlara, oralara kadar yapılacak nakil masrafları da ilave edilir. İcabında muhtelif şehirlerdeki toptan satış fiyatları İktisat Vekilliğince ayrı ayrı ilan olunur.

    Madde 10 - Hükümetçe tipleri ve normları tesbit edilmiş olan sınai mamullerin toptan satış fiyatları mezkur tip ve normlara göre, tip ve normları tesbit edilmemiş olan sınai mamulatın satış fiyatları da mahalli teamüllere, yahut memlekette tanınmış veya beynelmilel tip ve normlara göre tesbit ve ilan olunur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : KONTROL

    Madde 11 - Tesbit ve ilan olunan toptan satış fiyatlarının tatbikatı, İktisat Vekilliği teşkilatı ile mahalli belediyeler tarafından kontrol ve takip edilir.

    Madde 12 - Memleket içinde istihlak edilecek malları, toptan olarak tesbit olunan fiyattan fazlasına sattıkları görülen müessese sahipleriyle salahiyetli adamları hakkında kontrol ile mükellef memurlar tarafından bir zabıt varakası tutularak 3003 sayılı kanun mucibince cezai takibat yapılmak üzere mahalli Cumhuriyet Müddeiumumiliğine verilir. Zabıt varakasının bir sureti 48 saat içinde müessese sahibine veya mümessiline tebliğ edilir. Bir sureti de İktisat Vekilliğine gönderilir.

    Madde 13 - Tutulacak zabıt varakasını müessese sahipleri veya salahiyetli adamları imzalamağa mecburdur. İtirazları bulunduğu takdirde bunu zabıt varakasının altına yazdıktan sonra imzalarlar. İmzadan kaçınmaları halinde bu cihet memur tarafından zabıt varakasına şerhedilmekle iktifa olunur.

    Madde 14 - 3003 numaralı kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak kaleme alınmış ve Devlet Şurasında tetkik edilmiş olan işbu Nizamname hükümleri Resmi Gazeteye basıldığı günün ertesinden itibaren yürümeğe başlar.

    Madde 15 - Bu Nizamname hükümlerini Adliye, İktisat ve Dahiliye Vekilleri yürütür.

    Mevzuat Kanunlar