GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLLİĞİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİNE DAİR NİZAMNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 10/08/1940 - 2/14153

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/10/1935 - 2825

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 22/08/1940 - 4594

    BİRİNCİ KISIM : MERKEZ TEŞKİLATI VE VAZİFELERİ

    Madde 1 - Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği aşağıda yazılı dairelerden teşekkül eder:

    A) Merkezde:

       1 - Müsteşarlık,

       2 - Hususi Kalem Müdürlüğü,

       3 - İnhisarlar Umum Müdürlüğü,

       4 - Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı,

       5 - Teftiş Heyeti,

       6 - Hukuk Müşavirliği,

       7 - Gümrükler Umum Müdürlüğü,

       8 - Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü,

       9 - Levazım Müdürlüğü,

    B) Taşrada :

       1 - Başmüdürlük,

       2 - Müdürlük,

       3 - Başmemurluk,

       4 - Memurluk,

    MÜSTEŞARLIK

    Madde 2 - Müsteşar, Vekilin müşaviri ve yardımcısı olup Vekilin kendisine ayıracağı işleri kanun ve nizamnameler hükümlerine ve Vekilden alacağı direktiflere göre Vekil namına tanzim, idare ve murakabe eder.

    HUSUSİ KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

    MMMMadde 3 - Hususi Kalem Müdürlüğü :

    A) Vekilin şifreli ve açık resmi muhabereleriyle hususi yazı işlerini idare eylemek,

    B) Ziyaretçiler, iş sahipleri ve gazetecilerin Vekille temaslarını ve Veki- lin protokola ait işlerini tanzim etmek,

    C) Millet Meclisindeki mesaili ve Vekalete ait kanun ve tefsir layihalarının müzakerelerini takip ile safha ve neticelerinden Vekile muntazaman malümat vermek.

    Ç) Vekil ve müsteşarın vereceği diğer işleri ifa etmek, vazifeleriyle mükelleftir. Bu müdürlük Vekalet ve Gümrükler Umum Müdürlüğü namlarına gelen yazılarla Vekaletten yazılacak yazıların kayıt,havale ve dosyalamak gibi işlerini de idare eder.

    İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ VE MUHAFAZA UMUM KOMUTANLIĞI

    MMMMadde 4 - İnhisarlar Umum Müdürlüğü ile Muhafaza Umum Komutanlığı vazife ve teşkilat bakımından hususi kanun ve nizamnamelerine tabidirler.

    Madde 5 - Teftiş Heyeti, Müfettişlik, sıfat ve salahiyetini haiz bir reis ile kanuna bağlı kadro cetvelinde gösterilen Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Muavinlerinden mürekkeptir.

    Teftiş Heyetinin, Reisin emri altında bir kalemi vardır.

    Madde 6 - Teftiş Heyeti Reisi:

    A) Senelik teftiş programını tanzim ve Vekaletçe tasdik edildikten sonra tatbikini takip ve temin etmek,

    B) Müfettişlerin verdikleri rapor ve layihalarla kendisine tevdi edilen tahkikat evrakını tetkik ederek esas ve usul noktasından göreceği noksanları tamamlatmak,

    C) Verilen rapor ve layihalara ve tahkikat evrakına göre yapılması lazımgelen muameleler hakkında tesbit edeceği mütalaa vekaletçe tasvip edildiği takdirde takibat icrasiyle muamelelerini intaç ettirmek (tahkikat evrakı usulü dairesinde vekilliğin malumatı altında kanuni mercilerine sevkedilir.)

    Ç) Teftiş, tetkik ve tahkik işlerine ait olmak üzere vekil tarafından müfettişlere verilecek vazifelerin ifasını takip ve murakabe etmek,

    D) Her sene teftiş heyetinin faaliyeti ve vekaletin umumi vaziyeti ve kanun ve nizamnamelerin tatbik tarzı hakkında vekilliğe rapor vermek,

    E) Müfettişlerin iş ve hesap cetvellerini tetkik ederek icaplarını temin etmek,

    F) Müfettişlerin ve teftiş kalemi memurlarının zat, maaş ve harcırah istihkak işlerini tahakkuk amiri sıfatiyle tanzim ve idare etmek, vazifeleriyle mükelleftir.

    MÜFETTİŞLERİN VAZİFELERİ:

    Madde 7 - A) Vekilliğin idare ve murakabesi altında bulunan teşkilat ve müesseselerin bütün işlerinde ve vekaletin murakamesine tabi hizmetlerle alakalı idarelerin bu türlü hizmetlerinde mevzuat ve mukarrerat hükümlerinin tatbik edilip edilmediğini teftiş ederek neticesini bir layiha ile vekilliğe bildirmek.

    B) Vekilliğe ait işler hakkındaki mevzuatın tatbikatından doğan neticeler hakkında tetkikat yaparak görülecek hata ve noksanları ve bunların izale ve ıslah çarelerini, işlerin intizam ve mükemmeliyetini temin için alınması icap eden tetbirler hakkındaki mütalaalarını raporla vekalete bildirmek,

    C) Vekilliğin idare ve murakabesi altında bulunan teşkilat ve müesseselerdeki paralarla kıymetli evrakın ve her türlü emval ve emlakin vaziyetlerini ve mu- hafaza ve idare tarzlarını ve bilümum sarfiyatın mevzuat dairesinde yapılıp yapılmadığını tetkik etmek ve içinde gümrüklenmemiş eşya bulunan antrepo ve ambar- larda gümrük haklarının korunması bakımından lüzumlu tetkik ve teftişlerde bulunmak,

    Ç) Yapılmakta olan işlerde fenni, iktisadi ve hukuki bakımdan vesair cihetlerden gördükleri noksanları ve yolsuzlukları tetkik ile neticesini ve işlerin daha iyi bir şekilde cereyanı için alınması lazımgelen tetbirleri birer raporla vekilliğe bildirmek,

    D) Teftiş ve tetkik sırasında muttali olacakları suç mahiyetindeki her türlü yolsuzlukları derhal vekilliğe haber vermek ve alacakları müsaade üzerine tahkikat

    yapmak,irtikap, ihtilas, zimmet ve kaçakçılık gibi 1609 numaralı kanun hükümle- rine temas eden hadiselerde hemen tahkikata girişmekle beraber keyfiyeti vekilliğe bildirmekten ibarettir.

    Madde 8 - Müfettişler, teftiş ettikleri, daire, müessese ve memurların işleri hakkında icabına göre bir cevaplı layiha veya rapor tanzim ederler. Teftiş layihaları kısa ve vazıh olacak ve yalnız görülen ve katiyetle kanaat getirilen hususları ihtiva edecektir.

    Madde 9 - Müfettişler, tanzim edecekleri cevaplı teftiş layihasını evvela yapacakları tenkitlerle en yakından alakalı olan memura vererek müdafaasını aldıktan sonra layiha ile müdafaayı aynen memurun (varsa) mafevkine verecek ve onun da mütalaasını yazdıracaktır. Bu cevap ve mütalaalar üzerine müfettiş tarafından edinilen kanaat hususi mahalline yazılacaktır. Bundan başka layihalarda teftişe başlanılan tarih ile teftişin ikmal edildiği tarih yazıldıktan ve her sahifesi resmi mühürle mühürlendikten sonra numaralanacak ve kaç sahife ve maddeden ibaret olduğu son sahifeye yazılarak imza edilecektir.

    Müfettişler, bu suretle ikmal edilen layihayı vekilliğe verecekleri gibi bir suretini de teftiş gören daire amirine tevdi ederek hangi tarihte ve ne günü teftişe başladıklarını ve bu iş için orada kaç gün kaldıklarını ve hangi cihetleri teftiş etmiş olduklarını ve layiha suretini verdikleri sırada vazife ifa eden daire amirinin adını ve soyadını daire merkezi nezdinde mahfuz bulunan teftiş defterine kayıt ve altını imza ettikten sonra daire amirine de imza ettirirler. Teftiş, Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin murakabesine tabi hizmetlerle alakalı idareler nezdinde yapılmış ise layiha ve raporun bir sureti o idarenin en büyük amirine verilir.

    Madde 10 - Vekilliğin idare ve murakabesi altında bulunan her daire ve müessese de yukarıki maddede zikredilen teftiş defterinin bulundurulması mecburi olup bu defterlerin her sahifesi numaralı ve resmi mühürle mühürlü ve imzalı olacak ve defterlerin son sahifesine yaprak adedi yazı ile yazılarak yine resmi mühür ve imza ile tasdik edilecektir. Müfettişlerin teftiş layihalarında yaptıkları tenkitler üzerine vekillik veya diğer amirler tarafından verilen emirlerin hülasası daire amiri tarafından teftiş defterlerine geçirilir. Ve mütaakip teftişlerde bu emirlerin ne dereceye kadar ifa edildiği tetkik edilir.

    Teftiş defterleri münderecatının doğruluğundan ve iyi muhafazasından münhasıran daire veya müessese müdür veya amirleri mesuldür. Müdür veya amirler bu defterlerle beraber en az beş senelik teftiş layihalarını ve bunlara müsteniden tebliğ edilen emirleri sırasiyle vekilliğin tesbit edeceği şekilde muhafaza ve her devir alışta bunları seleflerinden isteyip tesellüm etmeye ve almadıkları takdirde keyfiyeti mafevklerine ve teftiş heyeti reisliğine bildirmeğe mecburdurlar.

    Madde 11 - Müfettişler vazifelerinin ifası sırasında lüzum gördükleri malumat ve yardımları ve vesikaların suretlerini bütün resmi daire ve müesseselerden istemeye ve bu daire ve müesseseler kanuni bir mani olmadığı takdirde bu istekleri yerine getirmeğe mecburdurlar.

    Madde 12 - Müfettişler hal va vaziyetin icabına göre bir memur hakkında tahkikat icrasına başladıklarında mevzu usul ve esaslar dairesinde ilk tahkikatın icap ettirdiği her türlü muameleleri yapmağa salahiyetlidirler. Müfettişlerin tahkik memuru sıfatiyle Memurin Muhakemat Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri dairesinde yapmağa salahiyetli oldukları muameleleri ve teftiş usullerini göstermek üzere vekillikçe bir talimatname yapılacaktır.

    Madde 13 - Müfettişler yaptıkları her türlü tahkikatı bir fezlekeye bağlarlar. Fezlekelerin tanziminde evvela tahkikata ne sebeple ve hangi emirle ve hangi tarihte başlandığı ve isnat edilen suçun mahiyeti yazılır.

    Fezlekenin metninde tahkikatın icra suretiyle beraber suçun sabit olup olmadığını gösteren ifade ve delillerin hülasası ve bunların tahkikat evrakındaki sahife numarası ve ilişik vesikalarında melfufat listesindeki numaraları gösterilir.

    Fezlekenin sonunda da bir hülasa yapılarak maznunun muhakemesine lüzum olup olmadığı, muhakemesine lüzum varsa suçunun hangi kanunun hangi maddesine temas ettiği zikredilir. Ayrı ayrı merci ve heyetler tarafından karara bağlanması icap eden hadise ve vaziyetlerde ayrı ayrı tahkikat evrakı ve fezleke tanzim edilir.

    Madde 14 - Müfettişler, teftiş veya tahkik neticesinde zimmet, ihtilas veya muamelatında mühim suiistimali veya kaçakçılığı görülen veyahut muhafaza ve idaresi altında bulunan para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ve bunların defterleriyle evrakını göstermeyen memurlara derhal işten el çektirir ve keyfiyeti vekilliğe bildirirler.

    Memuriyeti başında kalması teftişin veya tahkikin yapılmasını güçleştireceğine kanaat hasıl edilen memurlara işten el çektirmek için vekilliğin müsaadesini alırlar. Teftiş edilen memurlar, vekaletin murakabesine tabi hizmetlerle alakalı diğer idarelere mensup iseler müfettişin talebi üzerine o idarelerce usulü dairesinde elleri işten çektirilir. Teftiş ve tahkik neticesinde suçun vukuu sabit olmadığı veya işten men'inin devamına lüzum kalmadığı anlaşılacak olursa işten men edilen memur vekalet veya mensup olduğu idarelerce derhal vazifesine iade edilir.

    Madde 15 - Teftiş heyeti kalemi reisin emri altında bir kalem müdürü ile mümeyyiz ve memurlardan terekküp eder.

    Müfettişlerden gelen rapor ve fezlekelerle tahkikat evrakını kayıt ve alakalı dairelere tevdi ve takip etmek ve muamelesi bitenleri tasnif edilmiş olarak saklamak, istihkak ve mesai cetvellerini vaktinde tetkik ederek tahakkuka ait muameleyi hazırlamak teftiş kaleminin vazifelerini teşkil eder. Kalemin idaresinden birinci derecede kalem müdürü mesuldür.

    Teftiş heyeti kaleminde bulunan mümeyyiz ve memurlar vazifeleri dolayısiyle muttali oldukları malumatı ifşa edemezler.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    MMMMadde 16 - Hukuk Müşavirliği :

    A) Vekillik makamından veya dairelerden verilecek mukavelename,kanun ve nizamname projeleriyle diğer işler hakkında kanuni ve hukuki görüşünü bildirmek,

    B) Bütün kanun ve nizamnameleri takip ve tetkik ederek bunların vekaleti alakalandıran cihetlerini vekalete bildirmek,

    C) Vekilliğin leh ve aleyhinde açılan idari davalara ait müdafaaları (Alakalı dairelerden lüzumlu evrak ve malümatı aldıktan sonra) hazırlamak ve (Devlet davalarını takibe memur avukatlar hakkındaki kanun ve nizamname) hükümleri dairesinde takip etmek,

    Ç) Adli mahkemeler,icra daireleri ve noterler tarafından vekalete yapılacak tebliğleri vekalet namına kabul ve tebellüğ etmek ve cevaplarını hazırlayarak alakalı mercilere tebliğ ve Hazine avukatları vasıtasiyle takip edilmesi lazım gelenleri bu vasıta ile takip eylemek,

    D) Vekilliğe ait davaların (Devlet davalarını takibe memur avukatlar hakkın- daki nizamnamenin 14 üncü maddesine göre) sicilini tutmak ve geçirdikleri safhaları takip etmek, vazifeleriyle mükelleftir.

    GÜMRÜKLER UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

    MMMMadde 17 - Gümrükler Umum Müdürlüğü :

    A) Umum müdürlüğe bağlı merkez şubeleri ile taşra gümrük idarelerinin gümrük ve tarife kanunlarının vesair mevzuatın gümrüklere mütaallik hükümlerinin tatbi- kine ait faaliyetlerini tanzim ve idare etmek,

    B) Gümrük ve tarife kanunları ile gümrüğü ilgilendiren diğer hükümlerin iyi ve yolunda tatbikini ve gümrük muamelelerinin ticari ihtiyaç ve icaplara en uy- gun bir şekilde sadeleştirilmesini temin edecek tedbirleri almak,

    C) Gümrük resmi ile gümrükçe tahsil olunan sair vergi ve resimlerin varidat tahminlerini yapmak,

    Ç) Gümrük gelirine tesir icra edecek mahiyette olan veya tatbikinde gümrük idarelerini ilgilendiren hükümleri de ihtiva eyliyen kanun, nizamname layihaları ile muahede;mukavele vesair anlaşmaları ve çıkarılacak kararnameleri tetkik ede- rek mütalaasını bildirmek,

    D) Gümrük memurlarının mesleki bilgilerini genişletecek ve iş sahiplerini gümrük muameleleri hakkında tenvir edecek tetbirleri almak ve bu hususta neşri- yatta bulunmak, vazifeleri ile mükelleftir. Bu vazifeler şubeler arasında aşağıdaki maddelerde gösterildiği üzere tevzi olunur.

    TARİFE ŞUBESİ

    MMMMadde 18 - Tarife Şubesi :

    A) Eşyanın umumi ithalat tarifesine tatbikinı kolaylaştıracak fihrist (Repertoire) ile izahname (Commentaire) hazırlamak ve zamanla icap edecek değişik- likleri tesbit ve ilan etmek,

    B) Eşyanın tarifeye tatbikı hususlarında gümrük idarelerini tenvir edecek yazıları hazırlamak,

    C) Eşyanın tarifeye tatbikından dolayı iş sahipleri ile gümrük idareleri arasında çıkan ihtilaflar üzerine ekspertiz taleplerini tetkik ile mükelleflerin itirazına karşı idarenin müdafaasını hazırlamak ve seçilecek eksperi teklif etmek,

    Ç) Merkezde ve gümrük idarelerinde tarife tatbikatında göz önünde bulundurulmak üzere tarife müzeleri ve nümunelikler vücuda getirmek ve bunları tanzim ve idare etmek,

    D) Tarifeye tatbikı bakımından tahlili istilzam eden eşyanın tahlil metodlarını hazırlamak ve gerekli tadilleri teklif etmek,

    E) Gümrük laboratuvarlarının mesaisini tanzim ve takip etmek,

    F) Eşyanın tarifeye tatbikı ile alakalı sıklete, temsile vesaireye mütaallik kanuni hükümlerin tatbikına ait işlerle, Gümrükler Umum Müdürlüğünce verilen hususlar hakkında tetkiklerde bulunarak gereğini bildirmek gibi vazife ve hizmetleri görmekle mükelleftir.

    GÜMRÜK İŞLERİ ŞUBESİ

    MMMMadde 19 - Gümrük İşleri Şubesi :

    A) Gümrük ve tarife kanunlarının ithal,ihraç,muvakkat ithal,muvakkat ihraç, muvakkat muaflık, muvakkat kabul,transit, antrepo, dahili ticaret (Kabotaj) ve diğer gümrük rejimlerine ve muaflıklara ait hükümlerini yerine getirmek,

    B) İcrasına Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin de memur bulunduğu 1918 numaralı kanunla diğer kanun ve nizamnamelerin gümrük idarelerine vazife veren hükümlerini yürütmek,

    C) Gümrük muamele ve usullerinin sadeleştirilmesi ve ihtiyaca uygun bir surette ıslahı için tetkiklerde bulunarak gereğini teklif etmek,

    Ç) Gümrük idarlerince hükmolunan para cezalarına karşı yapılan idari itirazları tetkik ve itiraz merciine sevkeylemek,

    D) Sahipsiz ve kaçak eşya satışlarını ve bunların hayır müesseselerine veya alakalı diğer idare ve müesseselere verilmesini veya imhalarını takip etmek,

    E) Gümrük idarelerinin sınıflarına ve kadro ihtiyaçlarına ve bunların lağv ve ihdaslarına ait işleri inceleyerek görüşünü bildirmek,

    F) Gümrük komüsyoncularına ait kanuni muameleleri yapmak,

    G) Gümrükler Umum Müdürlüğünün tevdi edeceği şubeyi ilgilendiren sair işleri yapmak vazifelerile mükelleftir.

    EKONOMİK İŞLER ŞUBESİ

    MMMMadde 20 - Ekonomik İşler Şubesi :

    A) Ticaret ve seyrüsefain mukavelelerile eşya mübadelesine ve bedellerinin ödenmesine mütaallik anlaşmaları ve gümrükleri ilgilendiren hükümleri muhtevi sair mukaveleleri, ithal ve ihraç tahdit ve takyitlerine ait kanun,nizamname ve kararnamelerin tatbikına dair işleri görmek ve ahdi gümrük tarifelerini telif ve tevhit etmek,

    B) Gümrükleri ilgilendiren yukarıki fıkrada yazılı mukavele ve anlaşma projeleri üzerinde gümrük gelirine tesiri ve gümrüklerce tatbikat bakımlarından gerekli tetkiklerde bulunmak,

    C) Gümrük resmi ve gümrüklerce tahsil olunan sair vergiler üzerinde hususi kanunları mucibince sınai müesseselere verilen muaflıklar veya tenzili tarifelerin tatbikına ait muameleleri idare etmek ve Gümrük Umum Müdürlüğünce verilecek şubeyi ilgilendiren diğer işleri yapmak, vazifelerile mükelleftir.

    TETKİK ŞUBESİ

    MMMMadde 21 - Tetkik Şubesi :

    A) Gümrük resmile kanunları mücibince tahsili gümrüklere verilmiş olan diğer vergi resim ve ücretlerin ve bütçe dışındaki paraların tahakkuk ve tahsilini kontrol ederek eksiklerin tahsilini ve fazla alınanların hak sahiplerine iadesi- ni temin ve tahakkuk ve tahsil yüzünden doğan ihtilafları tetkik ve takip etmek,

    B) Depozito akçelerinin reddiyatını, vergi ve resim muaflık tatbiklerini kontrol eylemek,

    C) "A" ve "B" fıkralarında yazılı işlere ait müspet evrakın kanuni müddetleri içinde iyi muhafazasını ve bu müddet sonunda yolu ile yok edilmesini temin etmek,

    Ç) Varidat tahakkuk memurlarına terettüp eden tazmin mesuliyetlerini Divanı Muhasebat nezdinde takip eylemek,

    D) Gümrük gelirinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak malümatı toplamak,

    E) Gümrükler Umum Müdürlüğü tarafından verilecek olan sair işleri görmek, vazifelerile mükelleftir.

    NEŞİR İŞLERİ ŞUBESİ

    MMMMadde 22 - Neşir İşleri Şubesi:

    A) Gümrük bültenini neşretmek,

    B) Gümrükleri ve gümrükle işi olanları ilgilendiren mevzuları toplamak ve bu türlü mevzulara mütaallik yabancı neşriyatı takip ve bunlardan faydalı görülenleri bültende neşreylemek,

    C) Yolcu ve turizm hareketlerile ilgilenerek gümrük muameleleri bakımından bu hareketleri kolaylaştıracak mahiyetteki tedbirleri teklif etmek,

    Ç) Vekalet kütüphanesinin tanzim ve ikmali işlerini (Ayniyat kısmı hariç) görmek,

    D) Gümrükler Umum Müdürlüğünden verilecek sair neşir, tercüme ve etüd işlerini yapmak, vazifelerile mükelleftir.

    ZAT VE SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

    MMMMadde 23 - Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü,İnhisarlar Umum Müdürlüğü ile Muhafaza Umum Komutanlığı memurları hariç olmak üzere:

    A) Tayini Vekalete ait memurların; tayin, tahvil,nakil,terfi,takdir,tecziye, izin ve tekaüt ve yetim maaşı tahsisi merkez memurlarına ait maaş ve harcırah tahakkuk işlerini görmek,

    B) Bu memurların sicillerini tutmak ve vukuatını muntazaman işlemek, gizli sicillerin mahremiyetini temin ederek saklamak, sicil cüzdanlarını hazırlamak ve her sene kıdem tablolarını tanzim ile bastırmak,

    C) Bu memurlar hakkındaki tahkikat evrakını ve memurların zat muamelelerinden çıkan idari dava ve ihtilafları mercilerine sevk ve bunların neticelerini takip ederek icaplarını ifa eylemek,

    Ç) İntihap ve inzibat komisyonlarının raportörlüklerini yapmak, vazifelerile mükelleftir.

    LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜ

    MMMMadde 24 - Levazım Müdürlüğü İnhisarlar Umum Müdürlüğü ile Muhafaza Umum Komutanlığı teşkilatı hariç olmak üzere:

    A) Merkez ve taşra idarelerinin mefruşat, demirbaş, matbu evrak, kırtasiye gibi levazım ve ihtiyaçlarını temin etmek ve bunlara ait muameleleri yapmak,

    B) Merkez ve taşra teşkilatında kullanılan defterler ile diğer lüzumlu evrakı, kitap ve bültenleri bastırmak ve mahallerine göndermek, merkez ve taşra teşkilatının kırtasiyesine ait kredi hesaplarını yürütmek ve tahakkuklarını,

    C) Merkez ve taşra teşkilatına ait ayniyat hesaplarını tanzim ve Divanı Muhasebat ile Büyük Millet Meclisine ve Maliye Vekaletine tevdi etmek,

    Ç) Merkezin alım ve satım işlerini tanzim ve idare etmek,

    D) Vekalet binasile taşra gümrük binalarının inşa,isticar,tamir muameleleri ile memur evlerinin inşa ve tamir ve merkezin bakım ve temizlik işlerini temin ve merkez müstahdemlerinin mesailerini tanzim ve idare eylemek, vazifeleriyle mükelleftir.

    İKİNCİ KISIM : GÜMRÜK TAŞRA TEŞKİLATI

    Madde 25 - Gümrük taşra teşkilatı: Müdürlük, başmemurluk ve memurluklara ayrılır.

    Memurluklar başmemurluklara veya müdürlüklere, başmemurluklar müdürlüklere, başmüdürlüğe bağlı olmıyan müdürlüklerle başmüdürlükler Vekilliğe bağlıdır.

    Birden fazla gümrük müdürlükleri bulunan şehirlerde veya Vekillikçe lüzum görülen yerlerde bu müdürlükler bir başmüdür veya müdüre bağlanabilir.

    VAZİFE VE SERVİSLER

    Madde 26 - Taşra teşkilatının yapacağı başlıca vazifeler aşağıda gösterilmiştir.

    A) Manifesto servisi,

    B) Ambar ve antrepo servisi,

    C) Muayene ve tahakkuk,

    Ç) Muaflık servisi,

    D) İcra ve takip,

    E) Muhasebe,

    F) Ekonomik işler servisi,

    G) Ayniyat ve levazım servisi,

    Ğ) Evrak servisi,

    Madde 27 - Manifesto servisi :

    Manifesto ve barnamelerin kayıt ve tescili, noksan ve fazlalarının takibi, ithalat beyannamelerinin kayıt ve tescili ve manifestolarla tatbikı gibi hizmetleri ihtiva eder.

    Madde 28 - Ambar ve antrepo servisi:

    Gümrük kontrolüne tabi eşyanın gümrük ambar ve antrepolarına veya gümrükçe müsaade olunan veya diğer taşekküller tarafından kanuni salahiyetlerine istinaden açılmış olan yerlere konması, buralardan muamelesi yapılarak çıkarılması ve buralarda muhafazası ve muayene ve manipülasyona tabi tutulması gibi muamele safhalarında Hazine hakları bakımından gerekli tedbirleri ticari ihtiyaçları da göz önünde bulundurmak suretiyle almak gibi hizmetleri ihtiva eder.

    Madde 29 - Muayene ve tahakkuk servisi :

    A) Türkiye'ye ithal veya Türkiye'den transit ve aktarma edilecek ticaret veya yolcu eşyasının muayene ve bu eşyalardan alınması veya teminata bağlanması lazım gelen gümrük ve tahsili gümrüklere verilmiş sair vergi, resim ve ücretlerin kanun ve tarifelerine göre tahakkuk ve gereken hallerde ayniyat tesbiti muamelelerini yapmak,

    B) Türkiye'den ihraç olunacak eşyanın mevzu hükümler dairesinde muayene ve gereken hallerde ayniyat tesbiti işlerini görmek,

    C) Drawback (Resmin geri verilmesi) veya prim usullerine tabi eşyanın ithal ve ihracında bu bakımlardan muayene ve tahakkuk muamelelerini yapmak,

    Ç) İthal ve ihraç üzerine mevzu her türlü tahdit ve takyit ve memnuiyet hükümlerinin tatbiki bakımından gereğini yapmak gibi hizmetleri ihtiva eder.

    Madde 30 - Muaflık servisi :

    A) Muvakkat kabul ve muaflık usullerinden istifade ederek mal ithal etmiş olan şahıs veya müesseselerin vergi ve resim hesaplarını yürütmek,

    B) Hususi kanunlar mucibince vergi ve resim muaflıklarından veya tenzilatlı tarifelerden istifade eden şahıs ve müesseselerin işlerini ve hesaplarını görmek gibi hizmetleri ihtiva eder.

    Madde 31 - İcra ve takip servisi:

    A) İdarenin davalarını ve icra dosyalarını hazırlayıp Hazine avukatlarına vermek, sonlarını araştırmak, bu davaların kayıtlarını tutmak,

    B) İdari davalara ait müdafaalar hazırlamak ve Devlet davalarını takibe memur avukatlar hakkındaki nizamname hükümlerine göre icap eden muameleleri yapmak,

    C) Tahsili Emval Kanunu yolu ile aranması gereken idare alacaklarını ve para cezalarını borçlulardan aramak,

    Ç) Gümrük ve kaçakçılık kanunlarına göre idare amirleri veya gümrüklerde kurulan komisyonlar tarafından para cezası veya müsadere kararı verilmesi gereken hallerde idare amirinin göstereceği tahkik ve teklifleri yapmak,

    D) İdare amiri tarafından verilen işler hakkında kanun bakımından görüşünü bildirmek,

    E) Yukarıda yazılı işlerin yazılarını yazmak, dosyalarını hazırlamak, tebliğleri yapmak gibi hizmetleri ihtiva eder.

    Madde 32 - Ekonomik işler servisi:

    Eşya mübadelesine ve bunların bedellerinin tesviyesine ait anlaşmalarla ithal ve ihraç tahdit, takyit ve memnuiyetlerine mütaallik hükümlerin tatbiki bakımından gerekli işleri görmek gibi hizmetleri ihtiva eder.

    Madde 33 - Levazım ve ayniyat servisi:

    Ayniyat hesaplarını talimatnamesine göre tutmak ve vaktinde ayniyat muhasibine vermek, kırtasiyeyi almak ve dağıtmak, idarenin müteferrik ihtiyaçlarını tedarik etmek, yapıların ve eşyasının bakım, temizlik işlerini görmek gibi hizmetleri ihtiva eder.

    Madde 34 - Muhasebe servisi:

    A) Gümrüklerce tahakkuk ettirilen vergi, resim ve ücretler ile bütçe dışında kalan nakit veya nakit mahiyetindeki kıymetleri almak,

    B) Gümrüklerce tahakkuk ettirilen bütçe dahil ve harici masrafları tahakkuk evrakı üzerine istihkak sahiplerine vermek,

    C) A ve B fıkralarında yazılı muamelelerin Muhasebei Umumiye Kanun ve usullerine ve verilecek emrilere göre kayıtlarını tutmak,

    Ç) Mülhakat hesaplarını toplamak ve bunlara ait olanlar ile birlikte aylık hesapları merkeze göndermek, gibi hizmetleri ihtiva eder.

    Madde 35 - Evrak servisi:

    Gelen ve giden yazıların kayıtlarını tutmak ve bunların dosya işlerini tanzim ve idare etmek gibi hizmetleri ihtiva eder.

    Madde 36 - Gümrük idareleri, gümrük hizmetlerini memurlar arasında kadro vaziyet ve imkanlarının müsaadesi derecesinde yukarıki maddelerde gösterilen tasnif ve tertibe göre tevzi ederler.

    İşi ve kadrosu mahdut gümrük idareleri bu hizmetleri münasebet ve alakalarına göre birleştirmek suretiyle yürütürler.

    Bu hizmetlerin ifa şekil ve tarzı servis talimatnameleriyle tayin olunur.

    Madde 37 - Başmüdürler kendilerine bağlı gümrük idarelerinin en yüksek amiri olup bu idarelerin işlerini yakından takip ile kanun, nizamname, talimatname ve emirlerin doğru tatbik edilmesini, işlerin düzgün yürütülmesini ve iş sahiplerinin haklı şikayetlerine meydan verilmemesini temin ederler.

    Madde 38 - Müdürler kendi daireleriyle müdürlüğe bağlı idarelerde başmüdürün vazife ve salahiyetlerine sahiptirler.

    Madde 39 - Başmemur ve memurlar kendi idarelerine düşen işlerin kanun, nizamname, talimatname ve verilen emirler dairesinde düzgün ve çabuk yapılmasını ve iş sahiplerinin haklı şikayetlerine meydan verilmemesini temin ederler. Muayene işi de üzerinde olanlar hem varidat hem de masraf; bu işler üzerlerinde olmıyanlar yalnız masraf tahakkuk memurluğu vazifesini dahi yaparlar.

    Madde 40 - Müdür muavinleri maiyetinde bulundukları başmüdür veya müdürlerin yardımcısı olup onlar tarafından verilen işleri, kanun, nizamname ve talimat hükümleri ve verdikleri emir ve direktiflere göre yaparlar.

    Şefler idare amirlerinden aldıkları emirlere göre başında bulundukları işlerin kusursuz ve eksiksiz yapılmasını, memurların verimli çalışmalarını, iyi yetişmelerini temin ederler ve kendilerince yapılması gereken işleri yaparlar.

    Her memur kendisine gösterilen işi kanun, nizamname, talimatname ve verilen emre göre düzgün ve vaktinde yapmaya, intizamla çalışmaya iş sahiplerinin haklı şikayetlerine meydan vermemeye mecburdur.

    Madde 41 - Baş ve şef kimyagerler başında bulundukları laboratuvar işlerini idare ve kimyagerlerle diğer memurların çalışmalarını tanzim ve tahlillerin Gümrükler Umum Müdürlüğünce tesbit ve tayin edilen metodlar dairesinde yapılıp yapılmadığını murakabe, işlerin hatasız ve çabuk çıkarılmasını temin ederler ve kendilerince yapılması gereken işleri de görürler.

    Bunlar başında bulundukları laboratuvarın intizamından, eşyanın iyi bakımından ve memurların devam ve çalışmalarından mesuldürler.

    Madde 42 - Kimyagerler tahlil işlerini tayin edilen metodlara ve baş veya şef kimyagerin direktifine göre yaparlar. Bunların geç ve kusurlu yapılmasından mesuldürler. Kimyagerler kendilerine verilen etüd işlerini de yapmakla mükelleftirler.

    Madde 43 - Laboratuvar memurları baş veya şef kimyagerin emirlerini ve kendilerine gösterilen işlerin düzgün, kusursuz yapmak, laboratuvar aletlerini, eşyasını temiz tutmak, bozulmaktan korumak, yapılacak tahlillere hazır bulundurmak gibi işlerle vazifelidir.

    Madde 44 - Kolcular:

    A) Aktarma, transit ve gümrük kontrolü altında yapılan sair nakil işlerinde eşya ve yolcuları göz altında bulundurmak,

    B) Ambar harici muamelelerde (Bahren muayene) sayılması, tartılması, numune alınması gibi işlerde muayene memurlarına yardımda bulunmak,

    C) Yolcu muayene ve kontrollarında kabların açılıp yoklanması işlerine yardım etmek,

    Ç) Gümrüklerin elden götürülmesi gereken yazılarını ve laboratuvarlara gönderilecek eşya numunelerini yerlerine götürmek ve idare amirlerinin verecekleri hizmete ait sair resmi işleri yapmakla mükelleftirler.

    Madde 45 - Gümrük ve inhisarlar Vekilliği teşkilat ve vazifeleri hakkındaki 2825 numaralı kanunun (15) inci maddesine dayanılarak tanzim ve Devlet Şurasınca tetkik edilmiş olan bu nizamname hükümleri Resmi Gazete'de basıldığının ertesi gününden itibaren yürümeğe başlar.

    Madde 46 - Bu Nizamname hükümlerini Gümrük ve İnhisarlar Vekili yürütür.

    Mevzuat Kanunlar