GEMİLERDE YOLCULARIN SIHHİ EMNİYETİ HAKKINDA NİZAMNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 16/01/1943 - 2/19331

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 24/04/1930 - 1593

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 28/01/1943 - 5316

    UMUMİ HÜKÜMLER

    Madde 1 - Yolcu gemilerinde bulunacak ilaç ve tıbbi levazım ile hasta tedavisi için ayrılacak yerler ve bu gemilerin şartları ve yolcu mahallerinin sıhhi vasıfları ve izdihama mani olacak tedbirler, bu Nizamnamede tesbit edilmiştir.

    Madde 2 - Gerek memleket sahilleri arasında ve gerek ecnebi limanlarına sefer yapan ve sırf yolcu veya yük ile birlikte yolcu taşıyan kamaralı gemiler ile yalnız yolcu nakleden şehir içi vapurları, bu Nizamname hükümleri bakımından, yolcu gemisi sayılır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : GEMİLERİN VE YOLCU MAHALLERİNİN SIHHİ VASIF VE ŞARTLARI

    Madde 3 - Bu gemilerin kamara ve salonları ile güvertelerinde yolcuların istirahatlerini temin edecek tertibat ve vasıtalar bulunacak ve bunlar sağlam ve temiz bir halde tutulacaktır.

    Salonlar, kamaralar ve kamaraların önlerindeki koridorlar ve merdivenler linoleom, lastik veya buna benzer hassaları haiz diğer Maddeler ile döşenmiş bulunacaktır.

    Bunların teminine imkan bulunmadığı ahvalde, bu gibi mahaller, parke veya cilalı yahut yıkanılması kabil, su sızmaz hale konulacak ve bu takdirde, daima yıkanıp sabunlu su ile silinecek ve gezilen kısımlara, yol keçesi veya halı konacaktır.

    Yolcu gemilerinin ikinci ve üçüncü mevkileri ile şehir içi vapurlarının, toz tutabilecek kadife ve benzeri kumaşlar ile kaplı olan döşemeleri; keten ve emsali örtülerle örtülür.

    Kamara yolcularının yemek yemelerine mahsus olmak üzere; cilalı ve üstünde daima temiz bir örtü bulunan masalar ve bunların etrafında üzeri meşin veya maroken ve sair temiz tutulabilecek Maddeler ile kaplanmış iskemle, kanepe veya koltuklar bulunacaktır.

    Madde 4 - Büfelerde yolcuların kullanmasına mahsus malzeme daima temiz olacak ve büfelerin tertemiz olmasına çok dikkat olunacaktır.

    Madde 5 - Salonların ve kamaraların oturma mahalleri eğreti tahta kerevetlerden ibaret olmayıp, muhkem ve görülen tarafları boyalı ve cilalı peykeler olacak veya koltuk ve kanepeler bulunacaktır.

    Birinci mevki kamaralarda ranzalar somyalı, ikinci ve üçüncü mevkilerde demir olacaktır. Bunların yanlarına konulacak siperler, cilalı tahtadan veya demirden yapılacaktır.

    Madde 6 - Gemilerde tahta kurusu, böcek ve sair haşeratın bulunmamasına ve bunun için daima kontrol edilerek, fenni usuller dairesinde itlaflarına son derece dikkat ve itina olunacaktır.

    Madde 7 - Güvertede en az elli yolcu için bir ve kamaralarda onbeş yolcu için keza bir hela ile bunlara ilave olarak yerin müsaadesi nispetinde münasip miktarda pisuvarlar bulunur.

    Gerek kamara ve gerek güvertede bulunan helalar bu nispet dahilinde olarak, her seferde yolcuların miktarına göre tayin edilir ve bundan sonra, mevcut kadın ve erkek yolcuların adedine göre, kadın ve erkeklere mahsus olmak üzere tefrik ve üzerlerindeki levhalar buna göre tebdiledilir.

    Madde 8 - İçilecek suların depo edilmesine mahsus sarnıçların, içi kamilen sulu çimento ile badana edilmiş bulunacak ve bu suların tevziine mahsus boru, musluk ve tulumba gibi vasıtalar fenni ve asri şartlara uygun bir surette mükemmel ve temiz olacaktır. İçilecek ve tathiratta kullanılacak tatlı suyun miktarı, seferin uzunluğuna göre ve her yolcu için günde on litre üzerinden hesap edilerek, sarnıçlar buna göre hazırlanacaktır. İçilecek suların fennen içmeğe elverişli olması şarttır. Gerek içme suları ve gerek bu suların depo edildiği ve içinden geçtiği sarnıç ve boruların vasıfları, gıda Maddeleri ve umumi sıhhati ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını gösteren nizamname hükümlerine uygun olacaktır.

    Madde 9 - Güverte yolcularının bulunacakları ambarlar, hava ve ziyanın nüfuzuna müsait lumboz ve makinalar ile mücehhez olacak ve bu mahallerin her türlü hava tesirlerine karşı mahfuz bulunmasına itina edilecektir.

    Bu yolcuların yatmasına mahsus olmak üzere, ambarlarda demir ranza veya hamak tesisatı bulunması şayanı tercih olmakla beraber, halen mevcut gemilerde panyol tahtası ile iktifa edilebilir.

    Şu kadar ki, bundan sonra yeniden yapılacak veya yaptırılacak gemilerde, ranza veya hamaklar yapılması mecburidir.

    Madde 10 - Gemilerin taşıyabilecekleri yolcu ile büyük ve küçükbaş hayvan miktarı, o geminin bağlama limanının mıntıka liman reisi tarafından, usulüne tevfikan tesbit ve muayene şahadetnamelerine kaydolunur.

    Hiç bir gemi, muayene şahadetnamesine yazılacak ve bu suretle tesbit edilecek istiap haddinden fazla yolcu ve hayvan alamaz.

    Umumi istiap hadleri bu şekilde tesbit edilen gemilerin, güverte yolcuları ile hayvan nakline tahsis edilebilecek mahallerine, ne kadar insan ve ne kadar büyük veya küçükbaş hayvan konulabileceği, bağlama limanının münteha liman reisliği ile sahil sıhhiye tabibi tarafından müştereken tesbit edilerek, bu yerlerin görülebilecek mahallerine sabit boya ve büyük harfler ile yazılır.

    Hayvan nakline tahsis edilmiş olan mahaller, hiç bir zaman yolcuya tahsis edilen ambar veya güvertenin aynı kısmında bulunamaz.

    Madde 11 - Ahvali fevkaladeye maksur olmak üzere bir evvelki seferde hayvan konulan bir mahallin, mütaakıp seferde yolcuya tahsisine zaruret görülmesi halinde, bu mahallin, yolcu konmadan evvel, fenni usuller ile dezenfekte edilmesi mecburidir.

    Madde 12 - Gemilerde, bulaşık yıkamağa mahsus mahaller, mutfağın dışında olacaktır. Bunun için ayrı bir yer tefrikine müsait bulunmıyan gemilerin bulaşıkları, mutfak içinde ayrılmış hususi bir mahalde yıkanır.

    Madde 13 - Kamaradaki yatakların en az iki kat yedek örtü takımları bulunması ve her yolcu değiştikçe, yatak takımlarının da değiştirilmesi mecburidir.

    Madde 14 - Gemilerin kamara, büfe ve mutfaklarında çalışanların, her üç ayda bir defa usulü dairesinde sıhhi muayeneleri yapılarak, keyfiyet sıhhat cüzdanlarına işaret edilir.

    Muayenesi yapılmıyan veya muayene müddetleri geçmiş olan müstahdemlerin, bu hizmetlerde kullanılmasına izin verilmez.

    İKİNCİ BÖLÜM : YOLCU GEMİLERİNDE BULUNDURULACAK DOKTOR VE KÜÇÜK SIHHAT MEMURLARI VE BUNLARIN VAZİFELERİ

    Madde 15 - Şehir içi vapurları hariç olmak üzere, muayene şahadetnamelerinde yazılı yolcu miktarı ile mürettebatı yekunu iki yüze kadar (iki yüz dahil) olan yolcu gemilerinde küçük sıhhat memurları mektebinden mezun bir sıhhat memuru ve istiab haddi bu miktardan daha fazla olanlarda bir gemi doktoru bulundurulur. Bu gemiler, Marmara havzasında sefer yaptığı müddetçe, istiap hadleri ne olursa olsun, yalnız bir sıhhat memuru bulundurmakla iktifa edilebilir.

    Şu kadar ki, bu gemiler, yolcu almadıkları ve sırf hayvan veya yük nakliyatına tahsis edildikleri seferlerde, doktor ve sıhhat memuru bulundurmak ile mukayyet değildirler.

    Madde 16 - Bu gemilerin seyir mesafesi, hiç bir limana uğramadan doğrudan doğruya beş yüz milden fazla olursa, bir doktor bulundurulması mecburidir.

    Madde 17 - Gemi doktor ve sıhhat memurları, yolcular ile mürettebatın sıhhatleri ile ilgili umumi hallerini ve gemideki bütün yenecek ve içileceklerin fenalık ve bozukluklarını kontrol etmekle mükellef ve bundan doğrudan doğruya mesuldürler.

    Doktor veya sıhhat memurları, bulundukları gemilerde gerek Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve gerek işbu Nizamnamenin ilgili hükümlerine aykırı hallerin zuhurunda, keyfiyeti gemi başkaptanına şifahen ve icabında yazı ile bildirmeğe mecbur olup, bunları sebepsiz olarak tatbik etmiyen başkaptanlar mesul tutulacaklardır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : GEMİLERDE BULUNDURULACAK İLAÇ VE TIBBİ LEVAZIM İLE HASTA TEDAVİSİ İÇİN AYRILACAK YERLER

    Madde 18 - Şehir içi vapurlarında, kaptanın muhafazası altında olmak üzere bu Nizamnameye bağlı B listesinde yazılı ilaç ve tıbbi levazımı ihtiva eden bir ilaç sandığı bulunacaktır.

    Madde 19 - Yukarıki Maddede beyan edilenlerden gayrı diğer bütün yolcu gemilerinde, bu Nizamnameye bağlı A listesinde yazılı ilaç ve tıbbi levazımı ihtiva eden bir ilaç dolabı bulunacaktır.

    Madde 20 - Muayene şahadetnamesinde yazılı yolcu miktarı ile mürettebatı yekünu iki yüze kadar (iki yüz dahil) olan gemilerde bir, bundan daha fazla olanlar için iki yataklı bir hasta tecrit kamarası bulundurulur. Tecrit kamaralarının, mümkün mertebe, gemideki doktor kamarasına yakın olarak seçilmesine itina edilir.

    Şehir içi vapurları, bu mecburiyete tabi değildir.

    Madde 21 - Gemilerde ateşli hasta zuhurunda veya şüpheli bulaşık bir hastalık vukuunda, hastanın derhal tecrit edilmesi ve ilk iskelede sahil sıhhiye memurları ve bunlar bulunmadığı takdirde, o vazifeyi gören memurlar vasıtasiyle, mahallin Hükümet veya belediye tabibine bildirilmesi mecburidir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : MURAKABE VE CEZAİ HÜKÜMLER

    Madde 22 - İşbu Nizamname hükümlerine göre gemilerde bulundurulması lazım gelen ilaç ve tıbbi levazım ile diğer bütün sıhhi vasıf ve şartlar ve bu yolda alınması gerekli bulunan her türlü sıhhi tedbirler, bunların bağlama limanının liman reisi ile sahil sıhhiye merkezince;

    A) Şehir içi vapurları ile gidiş ve dönüş müddetleri üç günden az sürecek ve memleket sahilleri arasında sefer yapacak gemiler, her ayın ilk haftası içinde,

    B) Gerek memleket sahilleri arasında ve gerek ecnebi limanlara sefer yapacak ve gidiş ve dönüş müddetleri üç gün veya daha fazla sürecek seferlere tahsis edilecek gemiler, her seferin başlamasından evvel, bu Nizamname hükümleri bakımından umumi murakabeye tabi tutulur.

    Madde 23 - Gemilerin, sefer esnasında uğrayacakları limanlarda da murakabeleri caiz ise de, bu husus, ancak sahil sıhhiye merkezleri bulunan yerlerde mıntıka liman reisleriyle sahil sıhhiye tabipleri tarafından müştereken yapılabilir.

    Madde 24 - Evvelki Maddelerde beyan olunduğu veçhile yapılacak murakabe neticesinde, herhangi bir gemide, bu Nizamname hükümlerine aykırı haller yahut eksiklikler veya yapılması ihmal edilmiş hususlar bulunduğu takdirde, ilgililer hakkında cezai takibat icra edilmekle beraber, bu geminin bağlama limanının mıntıka liman reisi, bu haller tamamen izale veya noksanlar ikmal edilinceye kadar, o gemiyi seferden meneder ve sahil sıhhiye idaresince de, geminin sıhhat patentesi verilmez.

    Şu kadar ki, sefer esnasında ve ancak sahil sıhhiye merkezleri bulunan mahallerde yapılacak murakabe esnasında, tesadüf edilecek nizamnameye aykırı ahvalde, gemi seferden alıkonulmıyarak keyfiyet, o geminin patentesine işaret edilir ve aynı zamanda bağlama limanı mıntıka liman reisliğine ve sahil sıhhiye merkezine, en seri vasıta ile, bu husus bildirilir.

    Madde 25 - Nizamname hükümlerine riayetsizliğinden dolayı seferden alıkonulmasına rağmen hareket eden gemiler, ilk muvasalat veya avdet ettikleri limanda, kaptanları hakkında takibat yapılmak üzere, keyfiyet, Müddeiumumiliğe haber verilir.

    Madde 26 - Bu Nizamname hükümlerine muhalif hareket edenler hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 294 üncü Maddesine göre takibat yapılır.

    Madde 27 - 05/11/1933 tarih ve 15231 sayılı kararname ile mer'iyete konulmuş olan (Gemilerde yolcuların sıhhi emniyeti hakkında nizamname) kaldırılmıştır.

    Madde 28 - 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 141 inci Maddesine dayanılarak yapılmış ve Devlet Şurasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri, Resmi Gazete'de basıldığı günün ertesinden itibaren yürümeğe başlar.

    Madde 29 - Bu Nizamname hükümlerini Adliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Münakalat Vekilleri yürütür.

    (A) İçlerinde doktor veya sıhhat memuru bulunan yolcu gemilerine mahsus ilaçlar ile tıbbi levazım ve aletlerin listesi

    1 - Dahilen kullanılan ilaçlar

    Ampuller :

    Morfin (Kloridrat) (Beheri 0,01 - Santigr.)         20 adet

    Ergotin (Beheri 0,20 Santigr.)            10 adet

    Kafein (Beheri 0,25 Santigr.)            10 adet

    Apomorfin (Beheri 0,005 Miligr.)            10 adet

    Ether (Beheri 1 Sk.)               10 adet

    Vil kanfre (Beheri 0,20 Santigr.)            20 Adet

    Adrenalin (Beheri 0,001 Miligr.)            10 adet

    Asid laktik (Damlalıklı şişe içinde)            50 gram

    Nane ruhu                  100 gram

    Aspirin veya asid asetilesalisilik (Komprime) (Beheri 0,50 Santigr.)100 gram

    Banzoate dö sud (Komprime)            100 gram

    Bikarbonat dö sud               250 gram

    Bismuth (Salisilat) (Komprime)            100 gram

    Bromür dö sodium               50 gram

    Kodein (Tablet) (Beheri 0,01 Santigr.)         100 aded

    Çiçek suyu                  100 gram

    Hint yağı                  500 gram

    Afyon ruhu (Lodanom) (Damlalıklı şişe içinde)      50 gram

    Nitrit d'amil (Ampul içinde)               10 aded

    Kinin (Kloridrat) (Komprime) (Beheri 0,25 Santigr.)      100 gram

    İngiliz tuzu (Sülfat dö sud)               500 gram

    Difteri seromu                  100 gram

    Tetanos seromu                  50 gram

    Serom fisiologik (500 gramlık tüp)            2 aded

    Sedliç Powder                  1 kutu

    Likör amoniakal anise               200 gram

    Hoffmann mayii                  100 gram

    Dower tozu (Komprime) (Beheri 0,15 Santigr.)         200 gram

    Digalen (Ampul)                  10 aded

    Ether                     500 gram

    2 - Haricen kullanılan ilaçlar

    Asid borik                  100 gram

    Asid pikrik mahlülü (Binde 12 nispetinde)         3 litre

    Alkol (90 derecelik)               500 gram

    Boyalı ispirto (İspirto lambası için)            1 litre

    Amonyak mayi                  50 gram

    Argyrol mahlülü (Yüzde 5 nispetinde damlalıklı şişe içinde)   10 gram

    Klorat dö potas (Pastil)               100 aded

    Kollodion                  100 gram

    Oksijenli su                  1 litre

    Gliserin                     100 gram

    Nitrat d'arjan (Kreyon)               1 aded

    Tentür d'iod (Renkli ve cam kapaklı şişe içinde)      150 gram

    Vazelin                     200 gram

    Permanganat dö potas               500 gram

    Karanfil ruhu                  25 gram

    Kreozot                     250 gram

    Perklorür dö fer                  250 gram

    İodoform                  200 gram

    Sülfat dö zenk                  25 gram

    Vazelin borike                  300 gram

    Formol                     5000 gram

    3 - Pansuman levazımı

    Sargılar:

    Bezden Yapılmış (Muhtelif ende)            100 aded

    Gaz bezinden yapılmış (Muhtelif ende)         20 adet

    Gaz idrofil                  20 paket

    Amerikan bezi                  10 metre

    Üç köşe sargı                  1 metre

    Katgüt No. 1                  1 şişe

    Katgüt No. 2                  1 şişe

    İpek iplik No. 0                  1 şişe

    İpek iplik No. 1                  1 şişe

    İpek iplik No. 2                  1 şişe

    İpek muşamba (0,80 x 1 ebadında)            3 metre

    Adi toplu iğne                  12 kutu

    Emniyet iğnesi                  48 adet

    Klorür d'etyl                  3 ampul

    Talyon yakısı                  1 kutu

    Port egüi                  1 adet

    Sütür iğnesi (Eğri ve yarı eğri-Muhtelif kalınlıkta)      6 adet

    Pamuk idrofil (Muhtelif büyüklükte paketlerde)      2 kilo

    Keten tohumu unu               2 kilo

    Siyah hardal unu                  1 kilo

    Arap sabunu                  1 kilo

    Adi sabun                  1 kilo

    Hardal yakısı                  10 aded

    Tuval sire                  3 metre

    İnsulin (Ampul veya şişe içinde)            200 unite

    4 - Muhtelif aletler

    Abes - lang dil bastırmak için alet (Maden veya cam)   2 aded

    Atel (Tahta)

    Kol için                     1 aded

    Bacak için                  1 adet

    Esmark bandı                  1 adet

    Hasta sedyesi (Kenarları madeni)            1 adet

    Şırıngalar:

    2 S.küb                     2 adet

    5 S.küb                     2 adet

    20 S.küb                     2 adet

    (Her biri için ikişer tane pas tutmaz iğne)

    Hekim gömleği                  2 adet

    Hasta derecesi                  2 adet

    Ustunç takımı                  1 adet

    İçinde bulunacak aletler :

    Bisturi muhtelif                  2 adet

    Düz makas                  1 adet

    Pens (Disseksion için)               1 adet

    Pens emostatik                  5 adet

    Pens dö Kocher                  1 adet

    Ustura                     1 adet

    Sonde kanele                  1 adet

    Style Butone (Ustunç takımı madenden kutu içinde olacaktır)   1 adet

    İspirto lambası (Sehpası olacaktır)            1 adet

    Gutier (Mizabeler) :

    Sağ kol için                  1 adet

    Sol kol için                  1 adet

    Sağ bacak için                  1 adet

    Sol bacak için                  1 adet

    (Bunlar galvanizli telden olacaktır)

    Lanset (Çiçek aşısı için)               1 adet

    İrrigatör (Lastik borusu ve kanülleriyle beraber)      1 adet

    Hacamat şişesi (Vantus)               10 adet

    Kulak için pens                  1 adet

    Boğaç için pens                  1 adet

    Oksijen gazı                  1 bomba

    Oksijen nargilesi                  1 aded

    Damlalık                     5 adet

    Dereceli kadeh                  1 adet

    Lastik boru (Serum şırıngası için)            5 metre

    Puvarelastik (Muhtelif büyüklükte)            3 aded

    Diş kerpeteni, düz                  1 Aded

    Diş kerpeteni, kavisli               1 adet

    Sterilisatör                  1 adet

    Küvet (Emaye)                  2 adet

    Tükürük hokkası                  2 adet

    Kaçarola (500 gramlık, emaye)            2 adet

    Huni (Ağzı 18 s.m., emaye)               2 adet

    Sipatül (Madeni)                  2 adet

    Havan (Cam)                  1 adet

    El fırçası                     1 adet

    Ördek (Emaye)                  2 adet

    5 - Dezenfeksiyon malzemesi

    Süblime (Pastil) (Beheri 1 gram)            100 aded

    Lysol                     250 gram

    Kresylol likid                  3 litre

    Jawel suyu (Klorometrik derecesi 60)         2 litre

    Pülverisatör                  1 adet

    6 - Sondalar

    Maden sonda, kadın için               1 adet

    Maden sonda, erkek için               1 adet

    Nelaton sondası (No. 6, 12, 14)            3 adet

    Sond an gomme elastik (No. 4, 6, 8, 10, 14, 18)         6 adet

    Tüb dö Foucler Mide yıkamak için)            1 adet

    7 - Aşılar

    Kolera aşısı   Geminin gideceği yerlerde, bu hastalıklar var ise, mürettebatın

    Veba aşısı      adedine göre, kafi miktarda alınacaktır.

    Çiçek aşısı

    İhtar :

    1 - Bu ilaçlar ve malzeme, bir dolap içinde ve her kısım ayrı ayrı gözlerde bulunacaktır.

    2 - İlaçların noksanı, her defasında ikmal edilecektir.

    8 - Doğum aletleri

    Forseps                     1 aded

    Basiotrib                  1 adet

    Sond entra - üterin - (Çift cereyanlı)            1 adet

    Spekülom bivalv                  1 Adet

    Port - koton uterin               1 adet

    Ekartör (Orta büyüklükte)               2 adet

    Küret (Orta büyüklükte)               1 adet

    Pamuk (Sterilize)                  5 kilo

    Muhtelif büyüklükte paketlerde

    İhtar :

    Doğum aletleri, yalnız doktor bulunan gemilere mahsustur ve ayrı bir dolap gözünde bulundurulacaktır.

    (B) İçlerinde doktor veya sıhhat memuru bulunmayan gemilere mahsus ilaç ve levazım listesi

    1 - Dahilen kullanılan ilaçlar

    Ampuller :

    Morfin (kloridrat) (Beheri 0,01 Santigr.)         10 adet

    Kafein (Beheri 0,25 Santigr.)            10 adet

    Vilkanfre (Beheri 0,20 Santigr.)            10 adet

    Adrenalin (Beheri 0,001 miligr.)            10 adet

    Ether sülfürik                  50 gram

    Afyon ruhu (Lodanom) (Damlalıklı şişe içinde)      25 gram

    Nane ruhu                  50 gram

    2 - Haricen kullanılan ilaçlar

    Alkol (90 derecelik)               300 gram

    Amoniak mayi                  25 gram

    Kollodion                  50 gram

    Oksijenli su                  300 gram

    Tentür d'iod(Renkli ve cam kapaklı şişe içinde)      50 gram

    Boyalı ispirto lamba (için)               1/2 litre

    3 - Muhtelif levazım

    Sedye                     1 adet

    Atel (Biri kol biri bacak için)            2 adet

    Sargı (Muhtelif ende)               10 adet

    Gaz idrofil (Paketlerde)               5 metre

    Pamuk idrofil (Muhtelif büyüklükte paketlerde)      1/2 kilo

    Şırınga 2 s. Küb                  2 adet

    İspirto lambası                  1 adet

    Hasta derecesi                  1 adet

    Sargı iğnesi                  1 kutu

    Adi toplu iğne                  1 kutu

    Makas                     1 adet

    Pens emostatik                  1 adet

    Esmark bandı                  1 adet

    İhtar:

    Bu ilaçlar ve levazım bir sandık içinde beher kısım ayrı ayrı gözlerde bulunacaktır.

    Mevzuat Kanunlar