İÇİŞLERİ MEMURLARI MESLEK KURSU HAKKINDA TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 21/01/1947 - 3/5241

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1930 - 1700

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 28/01/01947 - 6517

    Madde 1 - İçişleri Bakanlığı memurları meslek kurslarına kabul edilmek için:

    a) İçişleri Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatı memurlarından olmak;

    b) En aşağı ortaokul veya bu derece bir meslek okulundan mezun olmak veya İçişleri kadrolarında en az beş sene hizmet etmiş ilkokul mezunlarından imtihan neticesi bu kursu takibe ehliyeti sabit bulunmak;

    c) Namzetlik süresini bitirip asaleti tasdik olunduktan sonra İçişleri memurluklarında en az bir sene vazife görmüş olmak;

    d) İyi sicil almış olmak;

    e) Yaşı 40 dan yukarı olmamak (kadrolarda fiilen şeflik yapanlar arasından dairelerce ehliyeti tasdik olunanlar 45 yaşına kadar bu kursa alınabilirler.);

    f) Sağlık durumunda, görevini yapmağa mani bir arızası olmadığı raporla anlaşılmak.

    Madde 2 - Her sene kursa alınacakların miktarı Bakanlıkça tespit edilerek kursun açılmasından üç ay evvel merkez dairelerine ve valiliklere tebliğ edilir. Ve kursa girmek istiyenlerin doldurmasına mahsus yeter miktarda beyan kağıdı gönderilir.

    Madde 3 - Beyan kağıtlarının kursun açılmasından en az iki ay evvel istekliler tarafından doldurulup illerde valiliklere, merkezde Bakanlık Zatişleri Genel Müdürlüğüne verilmesi lazımdır.

    Madde 4 - Bu kağıtları alan yukarda yazılı makamlar kurs adaylarını öğrenim derecelerine göre ayırırlar. Aynı öğrenim derecesinde bulunanların diploma dereceleri ve sicilleri, imtihanla alınanların imtihan numaraları ve sicilleri esas tutularak cetvelleri yapılır. Bu cetveller kursun açılmasından en az bir buçuk ay evvel Bakanlığa sunulur.

    Madde 5 - Bakanlıkta toplanan bu listeler Müdürler Komisyonunca tetkik edilerek o sene için kursa alınması lazımgelenler sicil ve tahsil esaslarına göre tespit olunduktan sonra valiliklere kursun açılmasından yirmi gün evvel tebliğ olunur.

    Madde 6 - 1700 sayılı kanunun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu tüzük Resmi Gazete ile yayımlandığının ertesi günü yürürlüğe girer.

    Madde 7 - Bu tüzük hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar