POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2/7/1998 No: 98/11402

    Dayandığı Kanunun Tarihi : 4/6/1937 No: 3201

    Resmi Gazete Tarihi - No: 04/08/1998 - 23423

    **Ekli "Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü"nün yürürlüğe konulması; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/7/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ,KAPSAM VE TANIMLAR

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Tüzükte Polis Bakım ve Yardım Sandığının kuruluş ve görevleriyle üyelerinin sosyal güvencelerine katkıda bulunacak yardım ve hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin hükümler düzenlenmektedir.

    Sandığın merkezi Ankara'dadır.

    TANIMLAR

    Madde 2- Bu Tüzükte geçen:

    Sandık : Polis Bakım ve Yardım Sandığı,

    Genel Kurul : Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Kurulu,

    Yönetim Kurulu : Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu,

    Denetim Kurulu : Polis Bakım ve Yardım Sandığı Denetim Kurulu,

    Genel Müdürlük : Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü,

    Genel Müdür : Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürü,

    İşletme : Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için kar amacıyla açacağı kuruluşlar,

    Tesis : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere ortaklarının yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşlar,

    Ortak : Sandığa ortaklık aidatı ödeyen kişiler,

    Genel Kurul Üyesi: Genel Kurul toplantılarına katılma hakları olan ortaklar ve temsilcileri anlamında kullanılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : SANDIĞIN KURULUŞU

    SANDIĞIN ORGANLARI

    Madde 3- Sandığın organları şunlardır:

    a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetim Kurulu,

    d) Genel Müdürlük.

    GENEL KURUL:

    Madde 4- Genel Kurul, Sandığa ortak olan Emniyet Genel Müdürü ve Yardımcıları, Polis Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve aşağıdaki esaslara göre seçilecek Emniyet Genel Müdürlüğü, il emniyet müdürlükleri, polis eğitim ve öğretim kurumu müdürlükleri temsilcilerinden oluşur.

    250 ortağa kadar bir, sonraki her 500 ortak için bir, kalan ortak sayısı 250'den çoksa bir temsilci seçilir.

    Seçilecek temsilcilerin en az üç yıllık Sandık ortağı olmaları, değişik meslek derecelerini ve hizmet birimlerini temsil etmeleri gerekir.

    (Değişik fıkra: 19/04/2004 - 2004/7212 Tüz./1.mad) *1* Yapılacak Genel Kurul toplantısından önce, takvim yılı sonu itibarıyla Sandık ortaklarının sayısal dağılımına göre hangi müdürlükten kaç temsilci seçileceği, ilgili müdürlüklere Sandık Genel Müdürlüğünce 45 gün önce bildirilir.

    Seçilen temsilcilerin ad ve soyadları, rütbeleri ve çalıştıkları hizmet birimleri müdürlüklerince Sandık Genel Müdürlüğüne bildirilir ve Genel Kurul toplantılarına katılmaları sağlanır.

    Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri, Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür yardımcısının başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Personel, Eğitim ve Strateji Geliştirme ** Daire Başkanlarından oluşan bir kurulca seçilir.

    İl emniyet müdürlükleri temsilcileri, il emniyet müdürü veya personel işleri ile görevli emniyet müdür yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü tarafından görevlendirilecek üç şube müdüründen oluşan bir kurulca seçilir.

    Eğitim ve öğretim kurumları müdürlükleri temsilcileri, kurum müdürü veya personel işleri ile görevli müdür yardımcısı başkanlığında, kurum müdürü tarafından görevlendirilecek iki şube müdüründen oluşan kurulca seçilir.

    GENEL KURUL TOPLANTISI:

    Madde 5- Genel Kurul, iki yılda bir en geç Nisan ayı sonuna kadar Yönetim Kurulunca saptanacak bir günde toplanır. Yönetim Kurulunca, Genel Kurul toplantısının yeri, zamanı ve gündemi, toplantı tarihinden en az bir ay önce belirlenerek, ortaklara duyurulmak üzere Tüzüğün 4 üncü maddesinde belirtilen müdürlüklere yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul toplantılarıyla ilgili duyuru metninde gündemin belirtilmesi gerekir.

    Genel Kurulun toplantı yeter sayısı, Genel Kurul üyeleri tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. İlk gün çoğunluk sağlanamaz ise ertesi gün mevcudun katılımıyla Genel Kurul toplantısı yapılır. Kararlar mevcudun oy çokluğuyla alınır.

    Genel Kurula, Emniyet Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür yardımcısı başkanlık eder. Ayrıca, Genel Kurul üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilir.

    Genel Kurulun olağan toplantılarında gündemdeki konular görüşülür. Genel Kurul üye tam sayısının en az onda birinin yazılı teklifiyle gündemde bulunmayan bir konunun gündeme alınmasına karar verebilir. Olağanüstü toplantılarda gündem dışı konular görüşülemez.

    Emniyet Genel Müdürü, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

    Toplantı sonrasında, görüşülen konular, alınan kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları, dilek ve temenniler bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, Başkan, Başkan yardımcısı ve yazmanlar tarafından imzalanır. Tutanağın bir nüshası Emniyet Genel Müdürlüğüne, bir nüshası da Sandık Genel Müdürlüğüne gönderilir.

    Genel Kurul kararları, Sandıkça ortaklara duyurulmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne, il emniyet müdürlüklerine, polis eğitim ve öğretim kurumları müdürlüklerine gönderilir.

    Ankara dışından Genel Kurul toplantısına katılacakların yolluk ve yevmiyeleri, Yönetim Kurulu üyelerine ödenen yolluklar esas alınarak Sandıkça ödenir.

    GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 6- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Sandığın bütçe kesin hesapları ve gelecek yıllara ait projeleri incelemek ve yerinde görürse onaylamak,

    b) Sandığın yıllık bilançolarını, gelir ve gider cetvellerini, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını incelemek, bunların uygunluğuna karar verilmesi halinde Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra etmek,

    c) Sandığın mevcutlarının işletilmesi veya diğer hususlar ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca sunulan konularda karar vermek, görüş ve önerilerde bulunmak,

    d) Sandık ortaklığından çıkartılanların, Yönetim Kurulunun ortaklıktan çıkarma kararına karşı yaptıkları itirazlarını karara bağlamak,

    e) Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi halinde, yeni Yönetim Kuruluna ibrasızlık konularını incelemek üzere yetki ve süre vermek,

    f) Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek ve ücretleri ile yolluklarını saptamak.

    YÖNETİM KURULU:

    Madde 7- (Değişik madde: 17/03/2011-2011/1567 S.Tüz./2.md.)

    Yönetim Kurulu, sekizi Ankara'da, biri de Ankara dışında bir ilde görevli bulunan Sandık ortaklan arasından seçilen dokuz üyeden oluşur. Seçimler, Genel Kurulca gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Yönetim Kurulunun yirmi yedek üyesi bulunur.

    Yönetim Kuruluna en az beş yıllık ortaklar aday gösterilir. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri üst üste üç dönemden fazla seçilemez.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, personel işlerinden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Polis Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ile 1. Hukuk Müşaviri, Personel, Eğitim ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlarından oluşacak bir kurulun Ankara'da görevli bulunan Sandık ortakları arasından seçeceği ve Emniyet Genel Müdürünün onaylayacağı yirmidört kişiyi Genel Kurula aday gösterir. Genel Kurul bunlardan dördünü asıl, sekizini yedek Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer.

    Ankara'da görevli bulunan, en az beş yıllık Sandık ortağı olanlar, Genel Kurul Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmak suretiyle aday olabilecekleri gibi, Genel Kurul üyesi veya Üyeleri tarafından aday gösterilebilirler. Genel Kurul, bunlar arasından dört asıl, sekiz yedek Yönetim Kurulu üyesi seçer.

    Ankara dışında bir ilde görevli bulunan ve en az beş yıllık Sandık ortağı olanlar, Genel Kurul Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmak suretiyle aday olabilecekleri gibi, Genel Kurul üyesi veya Üyeleri tarafından da aday gösterilebilirler. Genel Kurul, bunlar arasından bir asıl, dört yedek Yönetim Kurulu üyesi seçer.

    Seçimlerde asıl ve yedek Yönetim Kurulu üyelerinin sıralan aldıkları oya göre tespit edilir, oy eşitliği halinde ad çekilir.

    Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Yönetim Kumlu asıl üyeliklerinin boşalması halinde, kendi grubunun yedekleri, aldıkları oy sırasına göre yerine geçtikleri üyenin hizmet süresini tamamlarlar.

    YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 8- Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanın bulunmadığı Yönetim Kurulu toplantılarına vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Gerektiğinde, Başkan tarafından belirli günler dışında da toplantıya çağırılabilir, toplantılarda gündemdeki maddeler görüşülür. Üyelerden birinin veya Sandık Genel Müdürünün yazılı önerileri de gündeme alınabilir.

    Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Yönetim Kurulunca alınan kararlar, noterce onaylı bir karar defterine yazılır ve toplantıda bulunan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerince imzalanır.

    Yönetim Kurulu toplantılarına, Sandık Genel Müdürü oy hakkı olmaksızın katılır. Toplantılarda, oylamalara katılmamak şartıyla ilgili birim yöneticileri ve uzman kişiler de bulundurulabilir.

    YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

    Madde 9- Herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılan veya görevi başında bulunduğu halde, izinli, görevli veya raporlu olma halleri dışında, en çok üstüste üç veya bir yılda toplam beş olarak beş toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerine kendi grubunun ilk sırasındaki yedek üye getirilir.

    (Ek fıkra: 17/03/2011-2011/1567 S.Tüz /3.md.) Yönetim Kuruluna Ankara'dan seçilen bir üyenin başka bir ile, Ankara dışından seçilen üyenin ise Ankara'ya atanması veya üyenin, gönderilme şekline ve nedenlerine bakılmaksızın yurt dışında bulunma süresinin ya da ücretsiz izne ayrılma süresinin, kesintisiz olarak üç ayı aşması halinde Yönetim Kurulu üyeliği sona erer ve yerine kendi grubunun ilk sırasındaki yedek üye getirilir.

    TEMSİL YETKİSİ

    Madde 10- Sandığı, Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı hallerde vekili temsil eder. Yönetim Kurulu kararı ile belli konularda ve belli süreler için Yönetim Kurulunun diğer üyelerine ve Genel Müdüre de temsil yetkisi verilebilir.

    YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 11- Yönetim Kurulununun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Tüzüğün öngördüğü hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili kararları almak ve uygulamak,

    b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçe ve kadroları tetkik ve tastik etmek,

    c) Genel Müdürlükçe hazırlanacak, yıllık bilanço, kar ve zarar hesaplarını, yıllık çalışma programını yıl içinde yapılan ve müteakip yıllarda yapılacak işlere ait raporlarla birlikte Genel Kurula sunmak,

    d) Bu Tüzük hükümlerine göre açılacak kredilerin miktarı ve faiz oranlarını tespit etmek ve karara bağlamak,

    e) Dava açmak, icra takipleri yapmak, sulh olmak, feragat etmek, gerektiğinde, sorunları tahkim yolu ile halletmek,

    f) Genel Müdür ve yardımcılarını tayin ve gerektiğinde azletmek,

    g) Genel Müdürlüğün teklifi ile diğer personelin, işe alınma ve işten çıkarılmalarına karar vermek,

    h) Kendilerine Sandık adına imza yetkisi verilecek personel ile bunların yetki sınırlarını ve derecelerini tayin ve Sandığı ilzam edecek imza sirkülerini tespit ve usulüne göre tescil ve ilan etmek,

    ı) Sandık mevcutlarının işletilmesi şekillerini tayin ve Tüzüğün 29 uncu maddesindeki iktisapları yapmak hususunda Genel Müdürlüğe yetki vermek,

    j) Sandık personeline verilecek ücret, tazminat ve sair özlük haklarını tespit etmek, münferit veya grup sözleşmelerinin gerektirdiği görüşmeleri yapmak ve kararları almak,

    k) Sandık için gerekli görülecek mevzuat ve değişikliklerini hazırlamak veya hazırlatmak ve bunların uygunluklarını takip etmek,

    l) Gerektiğinde, uzman kişi veya kuruluşları, ücretleri Sandıkça karşılanmak suretiyle görevlendirmek,

    m) Sandığa bağlı kuruluşlarla iştiraklerinin Yönetim ve Denetim Kurullarında, Sandık adına görev alması gereken kişileri tespit etmek,

    n) Mevzuatın gerektirdiği, her türlü görevleri yapmak ve Genel Kurulunca verilecek kararları yerine getirmek,

    o) Sandığın, Genel Müdürlük birimlerindeki ve işletmelerindeki iş ve işlemleri incelemek veya incelettirmek.

    p) (Ek bend:19/04/2004 - 2004/7212 Tüz./2.mad) Kabul edilebilir mazeretleri olmadığı halde aidatını aralıksız altı ay veya borcunun taksitlerini kesintisiz üç ay ödemeyenleri veya Sandığın sağladığı her türlü hak ve imkanlardan gerçeğe aykırı veya sahte belge ile yararlananları veya buna teşebbüs edenleri ortaklıktan çıkarmak."

    DENETİM KURULU

    Madde 12- Denetim Kurulu, Ankara'da görevli bulunan ortaklar arasından, üç asıl, altı yedek olmak üzere, iki yıl için Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Seçimlerde, oy eşitliği halinde asıl ve yedek üyelerin sıraları ad çekilerek belirlenir.

    (Değişik fıkra: 17/03/2011-2011/1567 S.Tüz/4.md.) Denetçiler aralarından birini başkan seçer. İş bölümü yapılması halinde ayrı ayrı, gerektiğinde de müştereken görev yaparlar. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, en çok oy alan yedek üye katılır ve yerine geçtiği üyenin görev süresini tamamlar. Denetim Kurulu başkan ve üyeleri üst üste üç dönemden fazla seçilemez.

    DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 13- Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Sandığın bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini, her türlü gelir ve giderlerini Tüzük, yönetmelik ve genel hükümlere, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluk açısından denetlemek,

    b) Yönetim Kurulu karar ve uygulamalarının ilgili mevzuata uygun olup olmadıklarını incelemek,

    c) Sandık mevcutlarının ve para hükmündeki diğer kıymetli evrakın nitelik ve nicelik bakımından kayıtlara uygun bulunup bulunmadıklarını kontrol etmek,

    d) Sandık alacaklarının tahsili ve diğer haklarının korunması için gerekli takiplerin yapılıp, yapılmadığını araştırmak,

    e) Yukarıda belirtilen konularda yaptıkları denetleme, inceleme ve araştırma sonuçlarını her üç ayda bir Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek ve dönem sonunda düzenleyecekleri raporu Genel Kurula sunmak,

    f) Sandık çalışmalarında görülen zararlı halin tehlikeli sonuçlar doğuracak durumda olduğuna veya Sandığın sermaye bakımından amacını temin edemez duruma düştüğüne kanaat getirilmesi halinde, keyfiyeti gerekçeli bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilerek Genel Kurulun olağanüstü toplanmasını istemek,

    g) Yönetim Kurulu bu yazının verilmesinden itibaren bir hafta içerisinde harekete geçmediği takdirde, Emniyet Genel Müdürlüğünün onayı ile Genel Kurulu resen olağanüstü toplantıya çağırmak,

    h) Denetim esnasında Sandık görevlilerinin idari ve adli suçlarının öğrenilmesi halinde, gerekli takibata geçilmesi için durumu Yönetim Kuruluna ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek,

    ı) Ortakların ihbar ve şikayetlerini incelemek ve gereğini yapmak.

    GENEL MÜDÜRLÜK

    Madde 14- Sandıkta bir Genel Müdür ile ihtiyaca göre tesbit olunacak sayıda Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

    Genel Müdürlüğün merkez ve gerektiğinde taşra teşkilat ve kadroları Yönetim Kurulunca oluşturulur. Genel Müdürlüğün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları gibi hususlar çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.

    Genel Müdür ve yardımcıları, işletme ekonomisi, maliye, hukuk, bankacılık, sigortacılık ve muhasebe alanlarında yüksek öğrenim görmüş ihtisas ve tecrübe sahibi adaylar arasından Yönetim Kurulunca atanırlar.

    Genel Müdür ve yardımcılarına verilecek maaş, ücret, tazminat, ikramiye ve diğer özlük hakları Yönetim Kurulunca tespit olunur.

    GENEL MÜDÜR

    Madde 15- Genel Müdür, Sandığın işlemlerini mevzuat hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütmekle görevli olup, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

    SANDIK PERSONELİ

    Madde 16- Sandık personeli, görevlerini Genel Müdürün gözetim ve denetimi altında tüzük ve yönetmelik hükümlerine, Yönetim Kurulu kararlarına ve genel hükümlere göre yürütmekle yükümlü olup, her türlü ödeme ve hesap işlerinden Genel Müdürle birlikte sorumludurlar.

    Sandık personelinde aranacak nitelikler ile görev, yetki ve sorumlulukları, her türlü özlük hakları, yönetmelikle düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ORTAKLAR VE AİDATLARI

    ORTAKLIĞA GİRİŞ

    Madde 17- Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna dahil maaşlı ve ücretli memurlar Sandığa ortak olabilirler. Ortaklık, aidatın ödendiği tarihte başlar.

    AİDAT

    Madde 18- Ortaklık aidatı, ortakların Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu kesintisine esas olan brüt maaş veya ücretlerinin yüzde beşi tutarındadır. Bu miktar, Genel Kurul kararıyla yüzde ona kadar arttırılabilir.

    ÖDEME

    Madde 19- Ortaklık aidatları ile kredi geri ödemeleri ve faizleri, ortakların mutemetliklerince maaş veya ücret bordroları üzerinden her ay kesilerek iki gün içinde Sandık hesabına yatırılmak suretiyle tahsil olunur ve makbuzları Sandığa gönderilir.

    Bu kesintileri tahakkuk ettirmeyen, kesmeyen ve süresi içinde Sandık hesabına yatırmayan mutemetlerden bu aidatlar aylık yüzde on gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur.

    ORTAKLIKTAN AYRILMA VE ORTAKLIĞIN DONDURULMASI

    Madde 20 - (Değişik madde:19/04/2004 - 2004/7212 Tüz./3.mad) *1* (Değişik madde:07/05/2005 - 2006/10370 Tüz./1.mad)

    Ortaklıktan istifa yoluyla ayrılanlar yazılı başvuru tarihinden,. Emniyet Teşkilatından ayrılanlar görevden ayrılış tarihinden, ortaklıktan çıkarılanlar çıkarılma tarihinden, emekli olanlar emekli oldukları tarihten itibaren Sandık ortaklığından ayrılmış sayılırlar.

    Ortaklıktan ayrılmış sayılanlara ortaklık süresince birikmiş aidatları, Sandığa, bağlı kuruluşlarına ve iştiraklerine olan borçları indirildikten sonra ödenir. Bu ödeme, 3 yılını doldurmadan istifa yoluyla ayrılanlara 3 yılın tamamlandığı tarihte yapılır.

    Askerlik, yurtdışı görev veya geçici görev gibi nedenlerle aidat kesintisi yapılamayanlar, birikmiş aidatlarını almadıkları sürece ortaklıktan ayrılmış sayılmazlar. Bu kişilerin ortaklıkları Emniyet Teşkilatından maaş alacakları tarihe kadar dondurulur ve bu süre içinde temettü hariç ortaklığa ilişkin haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin, yazılı olarak talepte bulunmaları ve Emniyet Teşkilatından maaş almadıkları süreye ilişkin aidatlarını her ay Sandığa ödemeleri halinde ortaklıkları kesintisiz olarak devam eder.

    ORTAKLIĞA YENİDEN GİRİŞ VE ORTAKLIĞI DONDURULANLARIN DURUMU

    Madde 21 - (Değişik madde:07/05/2005 - 2006/10370 Tüz./2.mad)

    Ortaklıktan ayrılanlar yazılı başvuruları halinde yeniden ortak olabilirler. Ortaklıktan çıkarılanlar ise Yönetim Kurulu kararıyla ortaklığa alınabilirler.

    Ortaklıktan ayrılanların yeniden ortaklığa girmek istemeleri halinde önceki ortaklık süreleri dikkate alınmaz.

    Ortaklıkları dondurulanların kurumlarından tekrar maaş almaya başladıkları tarihten itibaren maaşlarından aidat kesintisi yapılmaya başlanır.Bu ortakların kurumundan tekrar maaş almaya başladıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Sandığa yazılı olarak müracaat etmeleri ve ortaklığının dondurulduğu süreye ilişkin aidatlarını faizleriyle birlikte toptan veya taksitle ödemeleri halinde ortaklıkları kesintisiz olarak ihya edilir. Taksitle ödeme halinde, ayrıca taksit süresine ilişkin faiz, ödenecek miktara eklenir. Faiz oranı, yasal gecikme faizinden az olmamak üzere, Sandık aidatlarının yıllık kar payı oranına kıyasla her mali yılın başında Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu ortakların yazılı talepleri olmadığı sürece aidat ödemesi yapılmayan süreler ortaklıktan sayılmaz ve ortaklık süresine bağlı hak ve alacaklarının hesabında dikkate alınmaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : SANDIĞIN GELİRLERİ VE YAPACAĞI YARDIMLAR

    SANDIĞIN GELİRLERİ

    Madde 22- Sandığın gelirleri şunlardır:

    a) Ortaklardan alınan aidatlar,

    b) Ortaklara verilen kredilerden elde edilen faiz gelirleri,

    c) Para, taşınır ve taşınmaz malların her türlü gelirleri,

    d) Sandığın kurduğu veya ortak olduğu ticari şirketlerden elde edilecek gelirler,

    e) Polis pazarları, kantin ve büfeler, gazino ve kafeteryalar, kreşler, ana okulları, öğrenci yurtları, misafirhane ve huzurevleri, özel okullar, özel hastaneler gibi sosyal amaçlı tesislerin işletilmesinden elde edilecek gelirler,

    f) Düzenlenecek toplantı, kurs, seminer, sergi, yarışma, piyango ve sportif etkinliklerden elde edilecek gelirler,

    g) Bağışlar,

    h) Sandığın kurduğu veya ortak olduğu şirketlerde yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak temsil edenlere bu şirketlerce yolluk, aylık ücret ve huzur hakkı dışında ödenecek ikramiye, prim, temettü ve başka adlar altında sağlanacak diğer maddi ve nakdi ödeme ve menfaatler,

    ı) Her ne surette olursa olsun Sandıktan ayrılan Sandık ortağı ve mirasçıları ile Sandık çalışanları ve Sandıkla iş yapanların yasalarla belirlenen zaman aşımı süreleri saklı kalmak şartıyla yazılı tebligata rağmen beş yıllık süre içinde aranmayan her türlü ayni ve nakdi alacakları,

    j) Sandık faaliyetleriyle ilgili olarak elde edilen komisyon, prim, beyyiye, ceza, tazminat ve benzeri gelirler.

    SANDIĞIN YAPACAĞI YARDIMLAR

    Madde 23- Sandığın ortaklarına veya ölümleri halinde mirasçılarına bir defada ve toptan olarak yapacağı yardımlar şunlardır:

    a) Emeklilik yardımı,

    b) Maluliyet yardımı,

    c) Ölüm yardımı.

    Bu yardımlarla ilgili olarak Tüzükte yer almayan diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir.

    EMEKLİLİK YARDIMI

    Madde 24 - (Değişik: 8/10/2007-2007/12762 K.)

    En az üç yıl Sandıkta ortak olarak bulunduktan sonra ortaklıkları sona erenlerden;

    a) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince emekli aylığı bağlananlara,

    b) Yaş haddi nedeniyle görevden ayrılıp hizmet sürelerine göre kendilerine toptan ödeme yapılanlara,

    c) Emniyet Teşkilatından ilişiğinin kesildiği tarih itibariyle hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması şartıyla atama, seçilme veya kendi istekleri ile kurum değiştirenlere,

    ç) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince hizmet süresini veya prim ödeme gün sayısını doldurmak suretiyle kurumdan ayrılıp emeklilik yaşının dolmasını bekleyenlere,

    Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre emeklilik yardımı ödenir.

    Sandıkta en az üç yıl ortak olarak bulunduktan sonra ortağın şehit olması veya ölümü halinde; şehit olma veya ölüm tarihinde hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması veya yasal mirasçılarından en az birine Emekli Sandığı ya da Sosyal Sigortalar Kurumunca maaş bağlanmış olması şartıyla Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre ortağın yasal mirasçılarına da emeklilik yardımı ödenir.

    MALULİYET YARDIMI

    Madde 25 - (Değişik cümle:19/04/2004 - 2004/7212 Tüz./4.mad) *1* En az 1 yıl Sandık ortağı olanlara maluliyet yardımı aşağıdaki koşullarda iki şekilde ödenir. Kaza nedeniyle maluliyet halinde 1 yıl şartı aranmaz.

    a) Tam ve daimi malullük: Ortaklardan kaza veya hastalık nedeniyle fikren veya bedenen kazanç sağlayamayacak bir duruma gelerek ya da hastalığının tedavisi imkansız olduğundan vazifeden ayrılanlar ve bu durumlarını kesin işlemli sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler tam ve daimi malül sayılırlar.

    Tam ve daimi malul olan ortaklar kesin işlemli rapor tarihindeki aidat kesintisine esas maaş ve ücretlerinin yedi * katı tutarında tam ve daimi maluliyet yardımı net olarak alırlar. Tam ve daimi maluliyet yardımı alanlara, ayrıca, Tüzüğün 24 üncü maddesindeki emeklilik yardımı da ödenir.

    b) Kısmi malullük: Kaza ve hastalık nedeniyle uzuv kaybına uğrayanlara, yönetmelikte usul ve esasları belirlenen kesin işlemli raporlarındaki uzuv kayıpları ile maluliyet yüzdelerine göre rapor tarihindeki aidata esas maaş veya ücretlerinin yedi * katına göre hesaplanacak kısmi maluliyet yardımı ödenir.

    MALULİYET YARDIMININ YAPILMAYACAĞI DURUMLAR

    Madde 26- Aşağıda belirtilen hallerde maluliyet yardımı yapılmaz.

    a) Alkol ve uyuşturucu maddelerinin kullanılmasından doğan sakatlıklarda,

    b) (Değişik: 8/10/2007-2007/12762 K.) Maluliyetin tespiti tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılmayan başvurularda,

    c) (Değişik madde:07/05/2005 - 2006/10370 Tüz./3.mad) Kaza nedeniyle maluliyet halinde, maluliyeti doğuran olayın Sandığa ortak olmadan önce meydana gelmesi, hastalık nedeniyle maluliyet halinde, hastalığın Sandığa ortak olmadan önce başlaması halinde.

    MALULİYET YARDIMI ÖDEMELERİ

    Madde 27- Maluliyet yardımı ödemelerinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.

    a) Bir uzvun ikinci bir defa maluliyete uğraması halinde ödenecek maluliyet yardımından, aynı uzvun daha önce maluliyete uğramış olması nedeniyle yapılmış olan maluliyet yardımı düşülerek ödenir.

    b) Değişik uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana gelen maluliyetler için ayrı ayrı hesap edilecek yardımların toplamı hiç bir şekilde son ödediği ortaklık aidatına esas maaş veya ücretinin yedi * katını geçemez.

    ÖLÜM YARDIMI

    Madde 28- (Değişik madde: 17/03/2011-2011/1567 S.Tüz/7.md.)

    Aşağıda belirtilen hallerde, ortağın yasal mirasçılarına veya kendisine, ölüm tarihinde Sandık ortaklarından kesilen en yüksek ortaklık aidatına esas maaş veya ücretin;

    Ortağın ölümü halinde onbeş,

    Ortağın eşinin ölümü halinde üç,

    Ortağın çocuğunun ölümü halinde bir,

    rakamı ile çarpımı tutarında ölüm yardımı yapılır.

    Ortağın Sandık ortaklığından önceki ölümcül bir hastalığı nedeniyle ortak olduktan sonraki altı ay içerisinde ölümü halinde ölüm yardımı yapılmaz.

    Taksir hali hariç olmak üzere, ortağın ölümüne sebebiyet veren mirasçı ile eşinin veya çocuğunun ölümüne sebebiyet veren ortak, ölüm yardımından yararlanamaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : MEVCUTLARIN İŞLETİLMESİ VE YAPILACAK SOSYAL HİZMETLER

    SANDIK MEVCUTLARININ İŞLETİLMESİ VE SANDIĞIN YAPACAĞI SOSYAL HİZMETLER

    Madde 29- Sandık, amacını gerçekleştirebilmek, mevcutlarını işletebilmek ve nemalandırabilmek için aşağıda belirtilen hizmet ve faaliyetlerde bulunur:

    a) Taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, her türlü hisse senedi, tahvil ve ortaklık payları satın alabilir, bunları satabilir veya başkalarına devir, rehin ve ipotek edebilir.

    b) Gerektiğinde, şirket kurabilir, kurulmuş bulunanlara iştirak edebilir.

    c) Karşılıklı ve karşılıksız borçlanabilir.

    d) Gerektiğinde, Sandık alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak için kendi lehine rehin ve ipotek tesis edebilir.

    e) Mevcutlarından bir kısmını, gelişmeye uygun yerlerde, en fazla gelir temin edecek şekilde satın alınacak veya yaptırılacak taşınmazlara tahsis edebilir.

    f) Polis pazarları, kantin ve büfeler, gazino ve kafeteryalar, kreşler, ana okulları, öğrenci yurtları, misafirhane ve huzurevleri, özel okullar, özel hastahaneler gibi ortaklarının her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurup işletebilir.

    g) Gerektiğinde, Sandık personelini, Sandık hizmetleri ile ilgili olarak yetiştirilmek üzere yurt içi eğitim, kurs, staj ve seminerlere gönderebilir.

    h) Ortaklarını konut sahibi yapmak amacı ile arsalar alabilir, bu arsalar üzerine konut inşa edebilir veya ettirebilir, bu maksatla satın alacağı taşınmazları peşin veya ipotek karşılığında yirmi seneye kadar vade ve faizli taksitlerle satabilir.

    ı) Ortaklarının konut sahibi olabilmeleri için gayrimenkul ipoteği karşılığında yirmi seneye kadar vadeli ve faizli borç verebilir.

    j) Ortaklarının otomobil ve dayanıklı tüketim mallarına sahip olmalarını sağlamak ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, ortaklarına vadeli ve faizli borç verebilir.

    Ortaklara verilecek borçların türleri, miktarları, uygulanacak faiz oranları, borç verme koşulları ve diğer hususlar çıkartılacak Borç Verme Yönetmeliğinde düzenlenir.

    ALTINCI BÖLÜM : DIŞ DENETİM VE SORUŞTURMA

    DIŞ DENETİM VE SORUŞTURMA

    Madde 30- Dış denetim ve soruşturma esasları aşağıda belirtilmiştir:

    a) Sandık Yönetim Kurulunun teklifi ve Emniyet Genel Müdürünün gerekli görmesi halinde, Sandığın tüm hesap ve işlemleri denetlenebilir ve sorumlular hakkında soruşturma açılabilir. Yönetim Kurulunun aklanmaması halinde bu denetim ve soruşturma her halde yapılır.

    b) Gerektiğinde, Emniyet Genel Müdürünün istemi ve ilgili Bakanın onayı ile İçişleri, Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları müfettiş ve uzmanları da Sandığın ve bağlı kuruluşları ile iştiraklerinin hizmet ve işlemleri ile hesaplarını denetlemek üzere görevlendirilebilirler.

    c) Bunların dışında gerek Yönetim Kurulu ve gerekse Emniyet Genel Müdürü tarafından Sandığın bağlı kuruluşları ile iştiraklerinin hesap ve işlemleri, ücretleri Sandıkça karşılanmak suretiyle uzman kurum ve kişilere denetlettirilebilir.

    d) Yapılan denetim sırasında, görevlerinde kalmaları sakıncalı görülen Sandık personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, müfettişlerin önerisi üzerine geçici olarak görevden uzaklaştırılabilirler.

    e) Denetim sonunda görevde kalmaları sakıncalı görülen Sandık personelinin genel hükümlere göre Sandıkla ilişkileri kesilir.

    f) Görevden uzaklaştırılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yedek üyeler getirilir. Yönetim Kurulunda, yedek üyelerin katılmasıyla toplanma yeter sayısı sağlanamıyorsa veya Yönetim Kurulu üyelerinin tümü görevden uzaklaştırılmış ise olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılarak boş olan üyelikler seçilecek üyelerle doldurulur ve geçici bir Yönetim Kurulu oluşturulur. Bu Yönetim Kurulu üyeleri yerine geçtikleri üyelerin görev süresini tamamlarlar.

    g) Görevden uzaklaştırılan Yönetim Kurulu üyelerinden, yapılan soruşturma sonucunda göreve başlatılmalarında sakınca görülmeyenler ile yargılanmaları sonucunda aklananlar, Yönetim Kurulu üyeliğine dönebilirler. Bu durumda üyenin yerine geçen yedek üye veya olağanüstü Genel Kurul kararı ile seçilen üye Yönetim Kurulundan çekilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    HESAP YILI

    Madde 31- Sandığın hesap yılı takvim yılı olup, her yılın hesap ve işlemleri takvim yılı sonunda bitirilir. Genel Müdürlükçe her ayın sonunda, müteakip ayın en çok onbeşine kadar Sandığın mali durumunu gösterir bir mizan yapılarak Yönetim Kuruluna sunulur.

    RAPOR

    Madde 32- Genel Müdürlükçe her üç ayda ve yılda bir Sandığın ticari bilançosunu, gelir ve gider durumu ile kar ve zarar hesaplarını ve dönem içinde yapılan işler ile müteakip dönemde yapılacak hizmet ve işlemleri kapsayan bir rapor hazırlanır. Üç aylık bilanço ve raporlar müteakip ayın, yıllık bilanço ve raporlar ise, Şubat ayının sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunulur.

    AKTUARYEL RAPOR VE SAFİ KARIN DAĞILIMI

    Madde 33- Ticari bilançoların çıkartılmasından sonra aktuaryel bilanço ve aktuaryel rapor hazırlanır. Sandığın bir yıl içindeki faaliyetlerinden elde edilecek net karın %10'u ihtiyat fonuna, %50'si yatırım fonuna, %40'ı da aidat toplamı oranında ortakların hesaplarına eklenir.

    BÜTÇE

    Madde 34- Genel Müdürlükçe, her hesap yılı sonundan en geç bir ay önce Sandığın bir önceki yıla ait kesin hesapları, cari yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ve gelecek yıl için tahmini gelir ve gider durumu, yapacağı hizmet ve işleri içeren yıllık bütçe ile çalışma programı hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulur ve onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

    ZAMANAŞIMI

    Madde 35- Sandık ortaklığından istifa etmek suretiyle ayrılanların veya ortaklıktan çıkartılanların toplu ödemelerinden borçları düşülür. Ayrılış tarihinden itibaren beş yıl içerisinde alınmayan alacaklar Sandığa gelir kaydedilir.

    YÖNETMELİK

    Madde 36- Bu Tüzükte yönetmelikle düzenlenmesi öngörülen hususlarla Tüzüğün uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Genel Kurulun kararı ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    Bu Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar eski yönetmeliğin bu Tüzüğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

    Geçici Madde- Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Sandık ortağı olan emeklilerin ortaklıkları Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 üncü yılın sonunda sona erer.

    Bu süre içerisinde Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı, genel kurul üyesidir.

    Geçici Madde 2- (Ek madde:19/04/2004 - 2004/7212 Tüz./5.mad) 1/1/1999 tarihinden itibaren, 3 yıl aidat yatırmadan Sandık ortaklığından ayrılanların birikmiş aidatları, başvurmaları halinde 20 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri gözönünde bulundurularak ödenir.

    Geçici Madde 3 - (Ek: 8/10/2007-2007/12762 K.)

    Sandıkta en az üç yıl ortak olarak bulunduktan sonra 23/5/2002 tarihinden itibaren Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince hizmet süresini veya prim ödeme gün sayısını doldurmak suretiyle kurumdan ayrılıp emeklilik yaşının dolmasını bekleyenlere de başvurmaları halinde 24 üncü maddenin (ç) bendi hükmü uyarınca emeklilik yardımı ödenir.

    Geçici Madde 4 - (Ek geciçi madde: 8/10/2007-2007/12762 K.)

    1/1/1999 tarihinden sonra meydana gelen maluliyet halleri için, maluliyeti doğuran olayın meydana geldiği tarihten itibaren beş yıl içinde başvuru şartı aranmaksızın maluliyetin tespiti tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurulmuş olması şartıyla maluliyet yardımı ödenir.

    Geçici Madde 5- (Ek geçici madde: 17/03/2011-2011/1567 S.Tüz/8.md.)

    Bu Tüzük hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimlerine kadar mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri görevlerine devam ederler.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 37- Bakanlar Kurulunun 7.8.1951 günlü ve 3/13491 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    DAYANAK VE YÜRÜRLÜK

    Madde 38- 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 90 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden yılın başından itibaren yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 39- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar