Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

1 Ocak 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28515

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(Seri No: 61)

1. Giriş

2013 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2013 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

2. 2012 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti

Bakanlığımızca, 2012 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(1) ile %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır.

3. 2013 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Oranın Belirlenmesi

213 sayılı Vergi Usul Kanununun(2) mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2009 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(3) 9/b ve 19/b maddelerinde, bina ve arazi vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2009 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2010 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.

1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da, 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı; dördüncü fıkrasında ise, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında, Bakanlar Kurulunun bu maddede belirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmış olup bu hüküm uyarınca hazırlanan 22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(4) ile emlak vergisi mükelleflerinin 2012 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri ile bu yıla ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı 2011 yılına ait yeniden değerleme oranı olan ,26 (on virgül yirmi altı); 2013 yılı için ise bu oran 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

Bu açıklamalara göre, 2012 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2013 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2012 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2013 yılı vergi değerinin hesabı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

3.1. 2012 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2013 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2013 yılı vergi değerleri, 2012 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranında (%7,80) artırılması suretiyle bulunan tutarlar olacaktır.

ÖRNEK 1 – Mükellef (A)’nın Ankara ili, Mamak Belediyesi sınırları içerisinde inşaatı 2006 yılında sona eren ve 2012 yılı vergi değeri 300.000,00 TL olan meskeninin 2013 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1

Meskenin 2012 yılına ait emlak vergi değeri

300.000,00 TL

2

2012 yılına ait yeniden değerleme oranı

%7,80

3

Meskenin 2013 yılı emlak vergi değeri [1 (1×2)]

323.400,00 TL

4

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

323.000,00 TL

3.2. 2013 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti

Mükellefiyeti 2013 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2010 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde, 2011 ve 2012 yıllarına ait yeniden değerleme oranı nispetinde kümülatif olarak artırılması suretiyle bulunan asgari ölçüde metrekare birim değerleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

ÖRNEK 2 – Mükellef (B), 2012 yılında Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi sınırları içerisinde 950 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 TL’dir.

2010 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı % 3,85, 2011 yılına ait yeniden değerleme oranı ,26, 2012 yılına ait yeniden değerleme oranı %7,80 olarak tespit edilmiş bulunduğuna göre, mükellefiyeti 2013 yılında başlayacak bu mükellefin 2012 yılında satın aldığı arsanın 2013 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1

2010 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

200,00 TL

2

2011 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında

uygulanacak artış oranı

%3,85

3

2011 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1 (1×2)]

207,70 TL

4

2012 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında

uygulanacak artış oranı

,26

5

2012 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [3 (3×4)]

229,01 TL

6

2013 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı

%7,80

7

2013 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [5 (5×6)]

246,87 TL

8

Arsanın yüzölçümü

950 m2

9

Arsanın 2013 yılı vergi değeri (7×8)

234.526,50 TL

10

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas

alınacak emlak vergi değeri

234.000,00 TL

ÖRNEK 3 – Mükellef (C), 2012 yılında Zonguldak Belediyesi sınırları içerisinde 1100 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2003 yılında sona ermiş olan bir işyerini satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. Bu işyeri için 2013 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 822,25 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2010 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 225 TL’dir. 2011 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %3,85, 2012 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ,26, 2013 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ise %7,80 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2013 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2013 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)

1

İnşaatın türü ve sınıfına göre 2013 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli

822,25 TL

2

Binanın dıştan dışa yüzölçümü

120 m2

3

Binanın maliyet bedeli (1×2)

98.670,00 TL

4

2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

225,00 TL

5

2011 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında

uygulanacak artış oranı

%3,85

6

2011 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [4 (4×5)]

233,66 TL

7

2012 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında

uygulanacak artış oranı

,26

8

2012 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [6 (6×7)]

257,63 TL

9

2013 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında

uygulanacak artış oranı

%7,80

10

2013 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [8 (8×9)]

277,72 TL

11

Arsanın yüzölçümü

1100 m2

12

Arsanın vergi değeri (10×11)

305.492,00 TL

13

Binanın 2013 yılı vergi değeri (3 12)

404.162,00 TL

14

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas

alınacak emlak vergi değeri

404.000,00 TL

Tebliğ olunur.

——————————

(1) 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 11/8/1970 tarihli ve 13576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(4) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)

1 Ocak 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28515

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 56)

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, üçüncü fıkrasında “…Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.

Bakanlığımızca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları  oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere  oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2013 tarihinden itibaren 1.487.397,70 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur.

Eki için tıklayınız.

——————————

1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

1 Ocak 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28515

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 56)

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, üçüncü fıkrasında “…Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.

Bakanlığımızca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları  oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere  oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2013 tarihinden itibaren 1.487.397,70 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur.

Eki için tıklayınız.

——————————

1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik

2 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28516

YÖNETMELİK

Türk    Patent Enstitüsü Başkanlığından:

TÜRK PATENT    ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA VEKİLLERİ SINAV VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE    DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2007    tarihli ve 26593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü    Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin    madde başlığı ve birinci fıkrasının birinci cümlesi ile (a) bendi aşağıdaki     şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) ve (f) bentleri yürürlükten    kaldırılmıştır.

“Vekillik    sınavlarına girecek adaylarda aranan şartlar”

“Vekillik sınavlarına girecek adayların aşağıdaki     şartları taşıması gerekir:”

“a) Türk vatandaşı olmak,”

MADDE 2 – Aynı     Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde    değiştirilmiştir.

“(1) Tüzel kişi vekiller, Türkiye Cumhuriyeti    Kanunlarına göre limited veya anonim şirket     şeklinde kurulurlar. Şirket konusunun, patent vekilliği ve marka vekilliği    faaliyetlerini de kapsaması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı     Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası     aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra    eklenmiştir.

“(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve    (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler sınava girmek    için başvurabilir.”

“(3) Sınav başvuruları, şahsen, elden, posta yoluyla    veya internet üzerinden yapılabilir. Sınav başvurusunun hangi yöntemle ve    hangi adrese yapılacağı sınav ilanında belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı     Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası     aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınava başvuru şartları, başvuruda istenecek    belgeler, başvuru yeri, son başvuru tarihi, sınav başvuru ücreti, sınavın    tarihi, yeri, şekli, süresi, sınav konuları ve ağırlık puanları sınav    tarihinden en az altmış gün önce Enstitüde ve Enstitünün internet adresinde    ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı     Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (e)    bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) T.C. Kimlik Numarası beyanını,

c) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya    kurum ya da üniversitece onaylı örneğini,”

“e) Sınav başvuru ücretinin ödendiğini gösterir    belgeyi,”

“(4) Posta ile yapılan başvurularda, istenen belgelerin    en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yerine    ulaşması şarttır. Postada geciken, süresi içinde yapılmayan veya eksik    belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınav ilanında başvuruların    internet üzerinden kabul edileceği belirtilmişse, birinci fıkranın (ç) ve    (d) bentlerinde belirtilen belgeler sicile kayıt sırasında verilir.”

MADDE 6 – Aynı     Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde    değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Komisyon, sınav başvurularının internet üzerinden    kabul edildiği haller dışında, süresi içinde yapılan başvuruları     inceleyerek adaylarda aranılan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder    ve sınava girecek adayların listesini düzenler.”

MADDE 7 – Aynı     Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde    değiştirilmiş ve dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten    kaldırılmıştır.

“(3) Sınavın Enstitü tarafından yapılması halinde;

a) Sorular, sınav kurulu tarafından hazırlanır. Soru kağıtları, bir zarf içine konularak mühürlenmek    suretiyle kapatılır ve kurul başkanına teslim edilir,

b) Sınav, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş     için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve    denetimi altında yapılır, görevli personel, sınava katılanların sınav giriş     belgelerini inceler,

c) Sınav sorularını içeren mühürlü zarf, sınava    katılanların önünde açılarak sorular dağıtılır ve sınava başlanır,

ç) Sınav sonunda adayların sınav kağıtları,     soru kağıtları ile birlikte toplanır ve bir tutanakla sınav kuruluna teslim    edilir.”

MADDE 8 – Aynı     Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 –     (1) Vekillik sınavlarında başarılı kabul edilenlerin, patent vekili ve/veya    marka vekili olarak, Enstitü nezdinde iş sahiplerini temsil ve işlerini    takip edebilmeleri için sicile kayıt olmaları zorunludur.

(2) Sicile kayıt olmak için aşağıda belirtilen belgeler    ile birlikte yazılı başvuru yapılır.

a) İlgili kurumdan, Enstitüye ibraz tarihinden en fazla    üç ay önce alınmış adli sicil kayıt belgesi,

b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre ve miktarda    mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçenin aslı veya  kurumca    onaylı örneği,

c) Tüzel kişi vekiller için, şirket konusunun patent    vekilliği ve marka vekilliği faaliyetlerini de kapsadığını gösterir Ticaret    Sicil Gazetesinin aslı veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği,

ç) Tüzel kişi çalışanı olan vekilin, tüzel kişiliği    Enstitü nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili organ kararının    aslı veya noter onaylı örneği,

d) Gerçek kişi yanında çalışan vekilin, yanında    çalıştığı kişiyi Enstitü nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir noter    onaylı belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

e) Tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri,

f) Vekil vasıflarını haiz kişilerin noter onaylı imza    beyannamesi,

g) Tebligat adresine ilişkin yazılı beyan,

ğ) Sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge,

h) Tüzel kişi vekiller için, bağlı olunan vergi    dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi    mükellefiyet durumunu gösteren belgenin aslı veya örneği,

ı) Gerçek kişi vekiller için, bağlı olunan vergi    dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi    mükellefiyet durumunu ve faaliyet konusunun patent vekilliği ve marka vekilliği    faaliyetlerini de içerdiğini gösteren belgenin aslı veya örneği,

i) Vekilin, tüzel kişi vekil veya gerçek kişi yanında    sigortalı olarak çalışması halinde, çalışanın sigorta bildirgesinin aslı     veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği,

(3) Tüzel kişi vekil veya bir gerçek kişi yanında    sigortalı olarak çalışan vekiller, üçüncü kişilere vekillik yaparlar. Bir    özel hukuk tüzel kişisi yanında sigortalı olarak çalışan vekiller, yanında    çalışılan dışındaki kişilere vekillik yapamazlar.

(4) Sicile kayıt edilen vekillere patent ve/veya marka    vekilliği yapmaya hak kazandığını gösterir belge verilir. Belgenin tekrar    istenilmesi halinde ücret tebliğinde belirlenen ücretin ödenmesi gerekir.

(5) Sicil kaydı, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin    Enstitüye eksiksiz olarak verildiği tarih itibariyle başlar ve mesleki    sorumluluk sigortası poliçesinin bitiş tarihi itibariyle sona erer.

(6) Belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit    edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, sicile kayıtları yapılmaz ve bu    kişiler hiçbir hak talep edemezler. 14/7/1965    tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların Patent    ve/veya Marka Vekilleri Siciline kaydı yapılmaz.

(7) Vekillerin, durumlarında meydana gelen her türlü    değişikliği Enstitüye bildirmeleri zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı     Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 –     (1) Sicil kaydının, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi    itibarıyla yenilenmesi gerekir.

(2) Sicil kaydının yenilenmesi için aşağıda belirtilen    belgeler ile birlikte yazılı başvuru yapılır.

a) Sicil yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belge,

b) İlgili kurumdan, Enstitüye ibraz tarihinden en fazla    üç ay önce alınmış adli sicil kayıt belgesi,

c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre ve miktarda    mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçenin aslı veya    kurumca onaylı örneği,

ç) Bağlı olunan vergi dairesinden Enstitüye ibraz    tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi mükellefiyet durumunu gösteren    belgenin aslı veya örneği,

d) Vekilin, tüzel kişi vekil veya gerçek kişi yanında    sigortalı olarak çalışması halinde, çalışanın başvuru tarihinden önceki aya    ait sigorta bildirgesinin aslı veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği,

e) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d),    (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan belgelerin içeriğinde herhangi bir    değişiklik var ise bu belgeler, aksi takdirde değişiklik olmadığına dair    yazılı beyan.

(3) Sicil kaydını mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin    bitiş tarihi itibarıyla yedi iş günü içinde yenilemeyen vekilin, vekillik    hak ve yetkileri sicil kaydı yenilenene kadar askıya alınır.”

MADDE 10 – Aynı     Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde    eklenmiştir.

Adres ve unvan    değişikliği

MADDE 14/A     –     (1) Adres değişikliğinin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi    zorunludur:

a) Talep dilekçesi,

b) Yeni adrese göre düzenlenmiş Bağlı olunan vergi    dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi    mükellefiyet durumunu gösterir belgenin aslı veya örneği.

(2) Unvan değişikliğinin sicile kaydı için aşağıdaki    belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep dilekçesi,

b) Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil    Gazetesinin aslı veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği.”

MADDE 11 – Aynı     Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 –     (1) Vekilin kaydı, aşağıdaki hallerde sicilden silinir.

a) Bu Yönetmelikte belirtilen sicile kayıt için aranan     şartlara sahip olmadığının sonradan anlaşılması veya bu şartların ortadan    kalkması,

b) Vekilin yazılı olarak talep etmesi.

(2) Sicilden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini    ispat eden vekil, sicile yeniden kayıt hakkı kazanır.

(3) Sicile yeniden kaydolma talebinde bulunan vekil, bu    Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgeleri    Enstitüye ibraz eder.”

MADDE 12 – Aynı     Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Sicile kayıt    veya sicil yenileme başvurusunda bulunanların durumu

GEÇİCİ     MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce, sicile    kayıt veya sicil yenileme için yapılmış başvurular, başvurunun yapıldığı     tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.”

MADDE 13 – Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu    Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2007

26593

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2009

27305

 

 

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Ocak 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28516

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İdarelerin, 250.000,00 TL tutarına kadar olan her türlü işlerini; ihale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet gösteren en az üç istekliden teklif istenmek suretiyle yapabileceği ihale usulüdür. Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının bu madde kapsamında yapılacak her türlü işlerinde herhangi bir üst limit uygulanmaz.

(2) İhale komisyonunca, yeterliği tespit edilen isteklilerle yapım teknikleri ve mali yeterlikleri konusunda ayrı ayrı görüşülür, görüşmeler sonucu verilen sözlü teklifler bir tutanağa bağlanarak yazılı son teklifler alınır ve ihale en düşük teklif sahibi üzerinde bırakılmak suretiyle sonuçlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde geçen “YTL” ibaresi “TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.


istanbul escort escort bayan